Upisi na studij

Postupak odabira pristupnika vrši se temeljem:
1. Priložene dokumentacije
2. Intervjua s članovima Vijeća studija
3. Kriterija za vrednovanje pristupnika

Sa svim pristupnicima Vijeće studija obavlja intervju o motivima za upis na studij, planiranom
području istraživanja i planovima za razvoj profesionalne karijere.
Temeljem uvida u priloženu dokumentaciju i obavljenog intervjua izrađuje se rang lista pristupnika prema
sljedećim Kriterijima za vrednovanje pristupnika:

- Ostvareni uspjeh na prethodnim razinama studija (rangiranje prema prosječnoj ocjeni)
- Zanimanje za znanstveno-istraživački rad prema motivacijskom pismu i intervjuu (elementi
vrednovanja: sposobnost kritičkog sagledavanja literature i vlastitog rada, planovi u razvoju karijere
sposobnost kritičkog razmišljanja)
- Prijedlog o području istraživanja/temi doktorskog rada (elementi vrednovanja: izvornost ideje, relevantnost,
sposobnost logičkog rasuđivanja, sposobnost praćenja literature, sposobnost javnog predstavljanja
istraživačke ideje)
- Preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim
razinama studiranja (za pristupnike s prosječnom ocjenom studija nižom od 3,5)
- Prethodno objavljeni znanstveni i stručni radovi (rangiranje: 1. članak u časopisu indeksiranom u bazama
WoS ili Scopus, objavljena knjiga kod uglednog izdavača, 2. članak indeksiran u ostalim bazama, 3.
članak u zborniku radova s međunarodnom recenzijom, 4. članak u zborniku radova s domaćom
recenzijom, 5. ostale vrste radova)
- Iskustvo znanstveno-istraživačkog rada na projektima (rangiranje: 1. rad na znanstveno- istraživačkim
projektima financiranim putem fondova Europske unije (H2020, FP i slično), 2. projekti Hrvatske zaklade
za znanost ili nacionalnih istraživačkih fondova drugih zemalja, 3. ostali istraživački projekti
- Studentske nagrade (rangiranje: 1. Međunarodne i državne nagrade, 2. Sveučilišne ili
fakultetske nagrade, 3. Ostale vrste nagrada).
 
Pravo upisa na združeni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju imaju kandidati koji*:
 1. Imaju završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se
  završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski
  sveučilišni studij u području društvenih znanosti, polju ekonomije,
 2. Imaju završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se
  završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski
  sveučilišni studij u ostalim poljima područja društvenih znanosti te područjima tehničkih ili prirodnih
  znanosti uz obvezu polaganja razlikovnih kolegija
 3. Imaju prosječna ocjenu studija 3,5. Iznimno, osobi čiji je prosjek ocjena manji od 3,5, može se odobriti upis uz
  uvjet da ona uz prijavu priloži dvije preporuke sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali
  kolegije na nižim razinama studiranja. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na diplomskom sveučilišnom
  studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom
  sveučilišnom studiju.
 4. Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti u polju ekonomije priznaje se do 60 ECTS bodova te pristupnicima koji su završili poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij ili poslijediplomski stručn(predbolonjski) iz polja ekonomije i stekli akademski naziv sveučilišni specijalist priznaje se do 30 ECTS bodova,o čemu donosi odluku Vijeće studija.