Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju
 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj objavljen dana 11. rujna 2020. godine u „Narodnim Novinama“ broj 101/2020, dnevnim novinama 24 sata, na web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs, za izbor jednog izvršitelja/icu  na stručnom radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju na projektu na Katedri za turizam  na određeno vrijeme do završetka projekta, u punom radnom vremenu u sklopu projekta “ReCeZa – Regionalni centar Zabok“ (UP.03.3.1.05.0001) u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020.
 izabrana kandidatkinja Ema Roginić, mag. oec.   
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 2.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!