Natječaj za suradničko radno mjesto višeg asistenta za rad na projektu, 15.03.2023.

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
  • za izbor jednog (1) izvršitelja na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta za rad na projektu „Učinak digitalizacije interne komunikacije na zadovoljstvo internom komunikacijom, angažiranost zaposlenika i, posljedično, percipirano zadovoljstvo životom“ u sklopu „Istraživački projekti/Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“, na određeno vrijeme od dvije godine
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj moraju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završen poslijediplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti:
* životopis i pismo motivacije
* presliku dokaza o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
* prijepis ocjena s poslijediplomskog sveučilišnog studija

* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
* popis stručnih, diplomskih i znanstvenih radova te projekata u kojima su sudjelovali (po potrebi će se na uvid tražiti navedeni radovi i potvrde za sudjelovanje u projektima)
* najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika ili znanstvenika.
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
   
DEKAN FAKULTETA
Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.