Natječaj za radno mjesto stručni suradnik - administrator projekta, 15.11.2023.

N A T J E Č A J
za izbor
 
  • jednog izvršitelja/icu na radnom mjestu stručni suradnik - administrator projekta u Uredu za projekte, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu odnosno do završetka projekta "European coordination network and activities to embrace a sustainable and inclusive STEAM educational system: the blend of artistic and creative approaches in STEM education, research & innovation (STEAMbrace)“

Pristupnici (m/ž) na natječaj moraju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij društvenog smjera
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • najmanje jedna godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na računalu.
Poželjno iskustvo rada na projektima.
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis u Europass formatu
* dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o znanju engleskog jezika
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* potvrdu o radnom stažu - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: urudzbeni@net.efzg.hr

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet - Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.

Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
   
DEKANICA FAKULTETA
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.