Natječaj za radna mjesta III.vrste - stručni referent i računovodstveni referent - 10.01.2024.

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje             
N A T J E Č A J
 
 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste - stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Službi za kadrovske i opće poslove Ekonomskog fakulteta - Zagreb
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
 • završena gimnazija ili srednja škola društvenog smjera u četverogodišnjem trajanju, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja društvenih znanosti
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika koje omogućava vođenje korespondencije i
 • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
 •  
 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste, računovodstveni referent - financijski knjigovođa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu u Službi za financije i računovodstvo
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
 • završena srednja ekonomska škola u četverogodišnjem trajanju, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije
 • 3 godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
 • poznavanje rada na računalu i
 • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
 •  
Pristupnici (m/ž) na natječaj su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (može u preslici):
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja
* dokaz o znanju engleskog jezika (samo za radno mjesto pod r.br. 1.)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* osobnu iskaznicu
* potvrdu o radnom stažu - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
S pristupnicima (m/ž) na natječaj obavit će se testiranje i razgovor.
 
Pristupnik (m/ž) koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva i rednog broja radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet - Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.

Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.