Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta

 
Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
I. za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta
 
  1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za ekonomiku poduzeća, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
  1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za financije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
  1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
  1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za statistiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja i na radna mjesta (pod rednim brojevima 1. do 4.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17, u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, 122/2017.).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 4. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta priložiti i:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

* presliku odluke o posljednjem izboru u znanstveno zvanje (za redni broj 1. do 3., a za redni broj 4. u slučaju da su birani)
* presliku odluke o posljednjem izboru u znanstveno – nastavno zvanje (za redni broj 1. do 3.)
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
*                  *                  *
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
 
  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.