Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i radna mjesta


Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
  • za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za matematiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora (redni broj 1.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno - nastavna zvanja (Narodne novine broj 122/17).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto izvanrednog profesora (redni broj 1.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

* presliku odluke o posljednjem izboru u znanstveno  i znanstveno – nastavno zvanje
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
 
  • za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta
 
2.  jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području
    društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za financije na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 
Pristupnici (m/ž) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (redni broj 2.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda (redni broj 2.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
  
3.  dva (2) izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Katedri za informatiku, na
    određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu

Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta asistenta (redni broj 3.) trebaju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova, odnosno odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij.
Pristupnici (m/ž) moraju imati ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima manji prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.


4.  jednog (1)izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Katedri za matematiku, na  određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto asistenta (redni broj 4.) trebaju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14. i 127/17.), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra ekonomije, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom ili
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra matematike, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom.
Pristupnici (m/ž) moraju imati ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima manji prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
 

5.  jednog (1) izvršitelja/icu u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća, na određeno vrijeme do završetka projekta, u punom radnom vremenu u sklopu znanstveno - istraživačkog projekta „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ (KK.01.1.1.04.0034.) koji je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto asistenta (redni broj 5.) trebaju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14,127/17 i 98/19), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra ekonomije, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom ili
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra matematike ili magistar/magistra računarstva i matematike, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom ili
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike ili magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom.
Pristupnici (m/ž) moraju imati ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima manji prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta asistenta (redni brojevi od 3. do 5.) su:
* životopis
* presliku dokaza o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom sveučilišnom studiju

* ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij (ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija, ukoliko pristupnik (m/ž) ima manji prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
****

 Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedena radna mjesta (od rednog broja 1. do 4.) i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će testiranje znanja engleskog jezika.
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za radno mjesto pod rednim brojem 5., i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja korištenja softverskih alata (Ms Excel i MATLAB ili Python ili STATA) i engleskog jezika.
           *                  *                  *

Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj za radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 4. je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
Rok za prijavu na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 5. je 60 dana od dana posljednje objave natječaja.
 

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 

Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
U Zagrebu, 15.7.2020. godine
 
 EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB
 Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.