Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
I. za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta
  1. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za turizam, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za statistiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za ekonomsku teoriju na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad u trajanju do 8 sati tjedno sukladno članku 61. stavak 3. Zakona o radu)
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja i na radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 4. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17, u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, 122/2017.).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 4. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

* presliku odluke o posljednjem izboru u znanstveno i znanstveno – nastavno zvanje
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
II. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
  1. dva (2) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomsku teoriju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za financije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. dva (2) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija ili u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za matematiku, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. jednog (1) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za statistiku, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (pod rednim brojevima 5. do 8.), uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17) te sljedeće obvezne uvjete:
    
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radna mjesta pod rednim brojevima 5. do 8. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb (preslika dopunske isprave o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju- diploma supplement)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
*                  *                  *
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.