Natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje i u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta


Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
  N A T J E Č A J
 
  
I. za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području tehničke znanosti, polje računarstvo na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.


Pristupnici (m/ž) na natječaj dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  presliku odluke o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani)
dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim
  referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
 II. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za demografiju na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.


Pristupnici (m/ž) na natječaj dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  presliku odluke o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani)
dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim
  referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.

Pristupnik (m/ž) na natječaj (za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3.) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj (pod rednim brojem 2. i 3.) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
U Zagrebu, 12.11.2021. godine
  
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.