Natječaj za izbor na znanstveno-nastavno, nastavno i na suradnička radna mjesta i obavijest o izboru kandidata, 21.07.2023.

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. jednog (1) nastavnika na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija ili u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za matematiku na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu
 
  1. jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za statistiku na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu
  1. jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija ili u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za matematiku na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
  1. jednog (1) suradnika na radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za matematiku na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
  • na nastavno radno mjesto
  1. jednog (1) nastavnika na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za poslovne strane jezike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na znanstveno - nastavno radno mjesto docenta (točka 1.), moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21, i 111/22) i Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17 i 120/21).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 1.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis
*  dokaz o stečenom akademskom stupnju

*  odluku o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani)
* dokaze o znanstveno, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane

 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta (točka 2. i 3.), moraju ispunjavati, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) i u Statutu Ekonomskog fakulteta – Zagreb, te sljedeće obvezne uvjete:
  • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe odgovarajući stručni naziv (točka 2.)
  • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili sveučilišni magistar matematike odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe odgovarajući stručni naziv (točka 3.)
  • prijepis ocjena.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 2. i 3.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis u Europass formatu
*  dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja (preslika dopunske isprave o završenom sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju ili sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju - diploma supplement)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta (točka 4.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22) i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 4.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
   dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim   
   referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na nastavno radno mjesto predavača (točka 5.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22), Statutom Fakulteta te uvjete sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12 i 120/21).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 5.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta priložiti:
* životopis,
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju u znanstvenom području i polju,
* dokaz o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
* dokaz o radnom iskustvu,
* popis znanstvenih i stručnih radova,
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  

Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za prijavu na natječaj (točka 2. ) je 45 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Rok za prijavu na natječaj (točka 1., 3., 4. i 5.) je 60 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: urudzbeni@net.efzg.hr
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
 
Dekanica Fakulteta
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.
  

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj objavljen 09.06.2023. godine u „Narodnim novinama“ 62/2023 za radno mjesto u Skriptarnici da je izabrana  kandidatkinja
 
Dijana Korotaj
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 3.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!