Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta, 28.06.2023.

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 za izbor
   
Pristupnici (m/ž) za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22) i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
   dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim   
   referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 

Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: urudzbeni@net.efzg.hr
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
Dekanica Fakulteta
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.