Nastupno predavanje - dr.sc. Kristijan Poljanec


Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005.), dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 29. studenog 2023. godine
 
 O G L A Š A V A
  
Nastupno predavanje pristupnika u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za poslovno pravo, dr. sc. Kristijana Poljanca, na temu:
 
„Share Capital - the Concept and Principles’’
(Temeljni kapital - pojam i načela)
 
koje će se održati u četvrtak, 7. prosinca 2023. godine u 8:30 sati u dv. 33 Ekonomskog fakulteta - Zagreb, u okviru redovite nastave iz kolegija European Company Law (Europsko pravo društava) na Sveučilišnom prijediplomskom studiju Bachelor Degree in Business (BDiB) pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, predsjednik povjerenstva (Pravni fakultet Zagreb)
  • Prof. dr. sc. Hana Horak, član povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Siniša Petrović, član povjerenstva (Pravni fakultet Zagreb)
   
DEKANICA FAKULTETA
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.