13.07.2022. Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
  1. za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto sistemskog knjižničara u Knjižnično – dokumentacijskom centru, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj za radno mjesto sistemskog knjižničara osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij, odnosno stručni studij u trajanju od tri godine iz područja informacijskih ili društvenih znanosti,
  • napredno poznavanje rada na računalu, baza podataka, digitalnih zbirki i mrežnih tehnologija,
  • znanje engleskog jezika,
  • 1 godina radnog iskustva na knjižničnim poslovima (prednost rada na digitalnim zbirkama i alatima) i
  • psihofizičke sposobnosti za rad s korisnicima.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju
* dokaz o znanju engleskog jezika
* elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* presliku osobne iskaznice.
 
 
2.  za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto domara u Službi za tehničke i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj za radno mjesto domara osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završena srednja strukovna škola u trogodišnjem trajanju,
  • najmanje jedna 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • poznavanje rada na računalu,
  • zdravstvene sposobnosti za rad na tim poslovima.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o završenoj odgovarajućoj školi
* elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* presliku osobne iskaznice.
 
*      *      *
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Svi traženi dokazi mogu se dostaviti u preslici.
 
S pristupnicima (m/ž) na natječaj za radna mjesta pod točkom 1. i 2. obavit će se testiranje sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje te razgovor. Razgovor će se obavljati samo s pristupnicima (m/ž) koji zadovolje na testiranju.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja. 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Neuredne i zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.