Prof. dr. sc. Boris Cota

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Boris Cota
Ime i prezime
Boris Cota
Kabinet
324
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 13:00 - 14:30
Biografija
Rođen je 25.12.1961. godine u Kninu. Diplomirao je na bivšem Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu 1986. U razdoblju 1987.-1989. Bio je zaposlen u Centru za ekonomski razvoj grada Zagreba - Zavod za plan, kao stručni suradnik - planer za komparativno i operativno istraživanje. Od veljače 1989. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je poslijediplomski studij Ekonomska analiza i planiranje i magistrirao na temu “Empirijska analiza privrednih ciklusa”.
Doktorsku disertaciju pod naslovom “Privredni ciklusi u Hrvatskoj” obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. U redovitog profesora izabran je 2007. godine.
Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija Makroekonomija i Ekonomska politika na preddiplomskom studiju, te iz kolegija Makroekonomija financijskih tržišta na diplomskom studiju. Na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu nositelj je i izvođač nastave iz kolegija Modeli ekonomske politike.
Voditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija Međunarodna ekonomija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu - Matematički odjel  Sveučilišta u Zagrebu  nositelj je i izvodi nastavu iz kolegija Makroekonomika 1 i Makroekonomika 2 kao vanjski suradnik. U akademskoj 2006./2007. godini boravio je proljetni semestar na stručnom usavršavanju u New Yorku na Graduate Center (The City University of New York)
Vodio je sedam doktoranada koji su doktorirali na Svečilištu u Zagrebu.

Bio je član Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb od  lipnja 1997. do travnja 2000. godine.
Bio je Predsjednik Nadzornog vijeća Sindikata znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske od 2003. - 2006. godine.
Od srpnja  2006. Godine do  srpnja 2013. bio je  član  Savjeta Hrvatske narodne banke.
Od 10. ožujka 2010. godine do 1. listopada 2012. godine obavljao je dužnost Posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, a od 26. ožujka 2010. godine do 18. veljače 2015. godine   bio je Predsjednik Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 26. siječnja 2012. godine imenovan je  članom Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast.