Natječaj za upis (2023./2024.)Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

raspisuje

NATJEČAJ
za upis četvrte generacije studenata na združeni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom
okruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.


Osnovni podaci o studiju
Nositelj studija: Sveučilište u Dubrovniku
Izvođači: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje studija: Šest semestara (tri godine)
Moduli studija: Digitalno poslovanje, Međunarodno poslovanje, Marketing, Turizam i Menadžment
Akademski stupanj koji se stječe završetkom: Doktor znanosti iz područja društvenih znanosti
Jezik izvođenja: Hrvatski jezik
Način izvođenja: Studij s dijelom radnog vremena (part-time)
Broj upisnih mjesta: 15 studenata
Uvjeti za upis na združeni doktorski studij:
- Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se
završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski
sveučilišni studij u području društvenih znanosti, polju ekonomije,
- Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se
završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski
sveučilišni studij u ostalim poljima područja društvenih znanosti te područjima tehničkih ili prirodnih
znanosti uz obvezu polaganja razlikovnih kolegija,
- Prosječna ocjena studija 3,5. Iznimno, osobi čiji je prosjek ocjena manji od 3,5, može se odobriti upis uz
uvjet da ona uz prijavu priloži dvije preporuke sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali
kolegije na nižim razinama studiranja. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na diplomskom sveučilišnom
studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom
sveučilišnom studiju.
Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti u polju ekonomije priznaje se do 60 ECTS bodova te
pristupnicima koji su završili poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij ili poslijediplomski stručni
(predbolonjski) iz polja ekonomije i stekli akademski naziv sveučilišni specijalist priznaje se do 30 ECTS bodova,
o čemu donosi odluku Vijeće studija.
Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Na natječaj se mogu prijaviti
osobe oba spola.
Prijavna dokumentacija
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Ispunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac (dostupan niže)
2. Ovjerene kopije diploma svih razina studija
3. Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija
4. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/studijima niži od 3,5)
5. Životopis
6. Presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)
7. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
8. Motivacijsko pismo (opsega do 500 riječi) iz kojeg su razvidni motivi za upis studija, područje
znanstvenog interesa i rezultati koji se žele ostvariti
9. Popis i ispis znanstvenih radova (ukoliko je primjenjivo)
Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid prilikom upisa.
 
Postupak odabira
Postupak odabira pristupnika vrši se temeljem:
1. Priložene dokumentacije
2. Intervjua s članovima Vijeća studija
3. Kriterija za vrednovanje pristupnika
Sa svim pristupnicima Vijeće studija obavlja intervju o motivima za upis na studij, planiranom
području istraživanja i planovima za razvoj profesionalne karijere.
Temeljem uvida u priloženu dokumentaciju i obavljenog intervjua izrađuje se rang lista pristupnika prema
sljedećim Kriterijima za vrednovanje pristupnika:
- Ostvareni uspjeh na prethodnim razinama studija (rangiranje prema prosječnoj ocjeni)
- Zanimanje za znanstveno-istraživački rad prema motivacijskom pismu i intervjuu (elementi
vrednovanja: sposobnost kritičkog sagledavanja literature i vlastitog rada, planovi u razvoju karijere
sposobnost kritičkog razmišljanja)
- Prijedlog o području istraživanja/temi doktorskog rada (elementi vrednovanja: izvornost ideje, relevantnost,
sposobnost logičkog rasuđivanja, sposobnost praćenja literature, sposobnost javnog predstavljanja
istraživačke ideje)
- Preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim
razinama studiranja (za pristupnike s prosječnom ocjenom studija nižom od 3,5)
- Prethodno objavljeni znanstveni i stručni radovi (rangiranje: 1. članak u časopisu indeksiranom u bazama
WoS ili Scopus, objavljena knjiga kod uglednog izdavača, 2. članak indeksiran u ostalim bazama, 3.
članak u zborniku radova s međunarodnom recenzijom, 4. članak u zborniku radova s domaćom
recenzijom, 5. ostale vrste radova)
- Iskustvo znanstveno-istraživačkog rada na projektima (rangiranje: 1. rad na znanstveno- istraživačkim
projektima financiranim putem fondova Europske unije (H2020, FP i slično), 2. projekti Hrvatske zaklade
za znanost ili nacionalnih istraživačkih fondova drugih zemalja, 3. ostali istraživački projekti
- Studentske nagrade (rangiranje: 1. Međunarodne i državne nagrade, 2. Sveučilišne ili
fakultetske nagrade, 3. Ostale vrste nagrada)
Termini online intervjua bit će dogovoreni s pristupnicima koji ispune formalne uvjete za upis na
studij, a nakon roka za predaju prijava.
Vijeće studija utvrđuje konačnu listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni
studij koja se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta.
Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Sveučilište zadržava pravo da u akademskoj
2023./2024. godini ne upiše studente na navedeni poslijediplomski sveučilišni studij.
 
Rokovi i način prijave
Rok za podnošenje prijava je 3 0 . l i s t o p a d a 2 0 2 3 .
Prijave se podnose elektroničkim putem na adresu: phd.epe@unidu.hr
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Planirani početak nastave na studiju - studeni 2023.

Školarina
Iznos školarine po semestru iznosi 2.428,80 EUR (18.300,00 kuna), a za alumne Sveučilišta u Dubrovniku
i Sveučilišta u Zagrebu iznosi 1.990,80 EUR (15.000,00 kuna) po semestru.
Student plaća školarinu za
ukupno 6 semestara studija. Plaćanje školarine za pojedini semestar je potrebno regulirati početkom svakog
semestra.
Naknade za ovladavanje razlikovnim sadržajem, troškovi izrade doktorskog rada, troškovi tiskanja diplome i
drugi materijalni troškovi nisu uračunati u iznos školarine.
Dodatne informacije
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi elektroničke pošte studija phd.epe@unidu.hr ili
putem telefona +385 20 445 931 te na mrežnoj stranici studija:
https://www.unidu.hr/poslovna-ekonomija-u-digitalnom-okruzenju/
Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Sveučilište u Dubrovniku