Vodič za istraživanje

Knjižnično-dokumentacijski centar podržava obrazovnu i znanstvenu misiju Fakulteta poučavajući svoje korisnike temeljnim kompetencijama informacijske pismenosti (prepoznavanje potrebe za informacijom, pronalaženje, vrednovanje i uspješno korištenje informacija), te razumijevanje pravnih i etičkih aspekata korištenja informacija.

 

Korisni linkovi:

Understanding information literacy: a primer [Razumijevanje informacije pismenosti za početnike].
Dostupno na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157020 


Što to znači za knjižničnog korisnika?

Istraživački proces zahtijeva pronalaženje i korištenje vjerodostojne informacije, što istraživaču može biti izazov u današnjem svijetu, gdje se vjerodostojne informacije više ne dobivaju samo iz knjižničnih izvora, već i iz medija i/ili interneta. Upravo radi sposobnosti „filtriranja“ i pravilne upotrebe informacija važne su kompetencije informacijske pismenosti, jednako korisne na akademskoj i osobnoj razini.

Jedan od prioriteta Knjižnično-dokumentacijskog centra je pružiti podršku znanstveno-nastavnoj djelatnosti Fakulteta podučavajući informacijskim znanjima one korisnike koji žele postati stručnjaci u svom području rada s izraženom vještinom pronalaženja i korištenja ispravnih informacija u njegovom istraživačkom radu.

AKADEMSKO PISANJE

Akademsko pisanje je način komunikacije u akademskoj zajednici, a podrazumijeva formalno pisano djelo kojim članovi akademske zajednice prenose ideje utemeljene na argumentima i dokazima, objektivnosti, preciznosti i logičnoj strukturiranosti. Iako se akademsko pisanje koristi za različite oblike akademske pisane komunikacije (npr. u istraživačkim projektima, za izvješća, znanstvene radove, osvrte…), najčešće se upotrebljava za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih, poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih radova.

 

Važno je znati:

Obvezno je pratiti pravilnike/upute za pisanje radova na EFZG. Dostupni na: https://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=12978

 

Proces pisanja se sastoji od nekoliko faza, a u nastavku navodimo neke preporuke koje mogu pomoći pri pisanju rada.


Prilikom odabira teme važno je razumjeti što se od vas traži, bez obzira da li vam je tema dodijeljena ili sami određujete temu s kojom ćete se baviti u radu. Važno je znati i npr. Koliko stranica trebate napisati? Koju vrstu izvora trebate koristiti (znanstvene i/ili stručne članke, časopise, knjige, druge online izvore itd.)? Kada morate predati završen rad? itd.

Savjetujemo da se za sve nedoumice konzultirate s vašim mentorom.

Nakon što je određeno područje i tema rada započinje istraživački proces, tj. pronalaženje i korištenje vjerodostojnih informacija. Preporuka je da se u početnoj fazi izradi koncept, misaone i/ili mentalne mape iz kojih možete zapisati ključne ideje i smjernice o kojima želite pronaći informacije. Na kraju ključne ideje i smjernice pretvorite u ključne riječi koje ćete koristiti za traženje informacija, odnosno pretraživanje relevantnih izvora.

U sljedećoj fazi važno je razumjeti vrste dostupnih izvora, a oni mogu biti knjige, e-knjige, članci iz stručnih i znanstvenih časopisa (mogu biti dostupni u tiskanom i online izdanju, u otvorenom pristupu ili kroz vlastite pretplate ograničene pristupom određenoj zajednici), enciklopedije, rječnici, web stranice itd.

Više o mogućnostima pretraživanja izvora naše knjižnice možete vidjeti na ovoj poveznici.

Ako smatrate da vam je potrebna edukacija za pretraživanje online izvora i baza podataka možete se prijaviti na knjižnični tečaj. Više informacija na ovoj poveznici.

Ocjenjivanje informacija podrazumijeva utvrđivanje da li su informacije iz izvora koje ste pronašli pouzdane i točne u odnosu na temu kojom se bavite. U ovoj fazi mogu pomoći pitanja tipa: Kada je izvor objavljen? Jesu li informacije redovito ažurirane? Odgovara li izvor području/temi kojim se bavite u radu? Da li se radi o stručnoj, znanstvenoj ili popularnoj informaciji? Navodi li autor izvora citate? Mogu li se činjenice provjeriti i kroz neki drugi izvor? Itd.

Preporuka je da u ovoj fazi podijelite izvore na primarne (originalan dokument u kojem autor iznosi svoje stavove i mišljenje, npr. prva objava znanstvene studije, govor ili predavanje, povijesni dokument i slično), sekundarne (interpretacija originalnog dokumenta, npr. primarnog izvora (recenzija, novinski natpis o studiji i slično) i tercijarne (vodi vas do sekundarnog izvora, npr. bibliografija, knjižnični katalog i slično). Podjelom izvora na ovaj način ćete prepoznati da li autor piše o vlastitim otkrićima i iskustvima ili se oslanja na stavove i iskustva drugih autora.

U fazi pisanja rada, osim što ste obvezni pratiti pravilnike koji vrijede za EFZG, preporučujemo da vodite računa o ispravnom uključivanju izvornih materijala, pozivate se na izvore i vodite računa o stilu citiranja.

Citiranje u znanstvenim i stručnim radovima u prvom redu služi tome da se čitatelja upozna s izvorima kojima se autor služio pri sastavljanju svoga rada te da im se na brz i pouzdan način omogući pronalaženje citiranog mjesta. Nadalje, citiranje služi čitateljima koji su zainteresirani za pojedinu temu da identificiraju druge radove koji govore o toj temi i pronađu materijal za daljnje istraživanje. Čitatelji iz citiranih materijala mogu također brže otkriti koje je područje istraživanja autor pokrio. Citati pokazuju da autor nije usamljen u određenoj tvrdnji i tako podupiru njegove stavove. Naposljetku, citiranje služi kao pomoć autoru da se disciplinirano pridržava pravila pisanja te da ispravno i precizno oblikuje svoje misli, nastavljajući tamo gdje su drugi u svome istraživanju stali.

Citat također razlučuje misli i ideje autora od misli i ideja drugih. Dok postoji mnogo načina i stilova citiranja, dotle je jedno pravilo isto i nepromjenjivo kod svih: tekst mora uvijek jasno naznačivati gdje prestaju stavovi autora i počinje iznošenje tuđih stavova. Ako to ne bude dostatno jasno naznačeno, autor se izlaže opasnosti da bude optužen za prisvajanje tuđeg autorskog rada. To je vjerojatno najteža optužba s kojom se bilo koji autor može susresti, jer je plagijat - prisvajanje proizvoda tuđeg znanstvenog i stručnog rada - usporediv s neovlaštenim prisvajanje tuđih stvari. Stoga je važno disciplinirano slijediti pravila o citiranju i, gdje god je to moguće, nastojati ukloniti eventualne dvojbe oko izvora iznesenih tvrdnji i ideja. Sve ono što se prepisuje iz drugih izvora mora se na valjan način označiti (navodnicima ili na drugi način) i precizno naznačiti odakle navod potječe.

Za navođenje citata postoje različiti stilovi citiranja. Na našem Fakultetu koriste se Upute za izradu popisa izvora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dostupne na ovoj poveznici.

Ako smatrate da vam je potrebna edukacija za citiranje i referenciranje možete se prijaviti na knjižnični tečaj. Više informacija na ovoj poveznici.

Za provjeru izvornosti (otkrivanje i prevenciju plagijata) ocjenskih radova na našem Fakultetu se koristi alat Turnitin, odnosno za članke fakultetskih časopisa iThenticate.

Provjera izvornosti specijalističkih poslijediplomskih i doktorskih radova obavlja se u knjižnici na način da mentor dostavlja knjižnici rad na provjeru na e-mail turnitin@efzg.hr. Povratnu potvrdu i izvješće mentor dostavlja nadležnoj referadi.

Provjera seminarskih radova nije obvezna, ali je mentor može samostalno provesti.

Članci fakultetskih časopisa prije objave prolaze provjeru izvornosti u knjižnici.

Napomena: Knjižnično-dokumentacijski centar održava interaktivnu radionicu za samostalno korištenje alata Turnitin. Više informacija na ovoj poveznici.


 

Dobro je znati:

Za pomoć u učinkovitijem pronalaženju informacija i boljem povezivanju knjižničnih resursa u svrhu vašeg istraživačkog rada možete kontaktirati knjižnične INDOK tematske stručnjake (poveznica) ili poslati upit na Pitajte knjižničara! (knjiznica@efzg.hr).

 

Korisni linkovi:

Pupovac, V. (2021.) Akademsko pisanje, preuzeto s https://www.akademsko-pisanje.uniri.hr/wp-content/uploads/2022/01/Knjizica-Akademsko-pisanje_FINALNA.pdf

Purdue University (b. d.), General Writing, preuzeto 12. travnja 2022. s https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/index.html

Sveučilište u Zagrebu (b. d.), Akademsko čitanje i pisanje, preuzeto 12. travnja 2022. s http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/cjelozivotno-obrazovanje-i-usavrsavanje/podrska-nastavnicima/ucenje-i-poucavanje-u-visokom-obrazovanju-upravo/akademsko-citanje-i-pisanje/