Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kvantitativne metode u računovodstvu

Predavač: prof.dr.sc. Mirjana Čižmešija, prof.dr.sc. Zrinka Lukač

Opis kolegija: Linearno i cjelobrojno programiranje. Modeliranje slučajeva, rješavanje problema pomoću softverske podrške (Winqsb), interpretacija rezultata, analiza osjetljivosti modela na promjene ulaznih parametara. Primjena: planiranje proizvodnje, asortimana, prodaje, nabave, promidžbe, distribucije, maksimiziranje dobiti, minimiziranje troškova, optimizacija portfelja ulaganja. Financijska matematika. Ocjenjivanje efikasnosti investicijskih projekata. Minimizacija rizika uz specificirani povrat. Maksimizacija povrata uz specificirani rizik. Modifikacija dinamike portfelja. Modeliranje pomoću GARCH modela, rješavanje pomoću softvera OP, Excel i Mathlab. Metode deskriptivne statistike u računovodstvu i reviziji. Relativni brojevi koordinacije. Statističke metode odlučivanja i prognoziranja u uvjetima rizika i neizvjesnosti. Elementi inferencijalne statistike. Slučajna varijabla. Distribucije vjerojatnosti. Sampling varijabla i sampling distribucije. Slučajni i namjerni uzorak. Izbor uzorka. Određivanje veličine uzorka. Procjene parametara i testiranje hipoteza o pretpostavljenim vrijednostima parametara. Obilježja primjene definiranog uzorka i vrednovanje rezultata u reviziji. Uzorak novčane jedinice. Testovi kontrole i dokazni testovi transakcija. Primjena koncepta i metode uzorka u revizijskom planu ciklusa prodaje i naplate. Analiza realnih slučajeva odabranom statističkom programskom potporom.