Obavijesti studentima


Materijali za nastavu i ostale obavijesti dostupne su putem aplikacije Google Classroom.

Upute za prijavu u aplikaciju Google Classroom:

1. Na mrežnim stranicama Google Classroom prijavite se koristeći svoj AAI identitet (osobna e-mail adresa s nastavkom @net.efzg.hr) i pripadajućom zaporkom.
2. Ako prvi put pristupate aplikaciji Google Classroom, odaberite opciju prijave Student.
3. Za odgovarajući kolegij prijavite se upisom koda koji će biti dodijeljen na nastavi.

------

TEME ZAVRŠNIH I SEMINARSKIH RADOVA

Kolegiji: Trgovačko pravo i Osnove trgovačkog prava 
1. Monistički i dualistički sustav organa korporativnog upravljanja u dioničkom društvu
2. Imenovanje i opoziv izvršnih direktora u monističkom ustroju organa
3. Prokura u hrvatskom pravu trgovačkih društava
4. Pravilo poslovne prosudbe
5. Oblici zaštite manjinskih dioničara
6. Pripajanje i spajanje trgovačkih društava
7. Preoblikovanje trgovačkih društava
8. Preuzimanje dioničkih društava
9. Koncern i društva koncerna
10. Likvidacija trgovačkih društava
11. Ugovor o koncesiji u hrvatskom pravu
12. Ortaštvo, partnerstvo i zajednički pothvat
13. Sklapanje ugovora putem interneta
14. Ugovor o vođenju poslova društva

Kolegij: Pravo međunarodne trgovine
1. Atipičnost i autonomnost međunarodnih trgovačkih ugovora
2. Soft law i primjena u poslovnoj praksi
3. Bečka konvencija
4. Opći uvjeti poslovanja u međunarodnoj poslovnoj praksi
5. Rješavanje sporova / arbitraža/
6. Mirenje kao oblik vansudskog rješavanja sporova
7. Osiguranje posebnih rizika međunarodne trgovine
8. Sklapanje ugovora putem interneta u međunarodnoj poslovnoj praksi
9. Fiksni rokovi i automatsko obnavljanje ugovor o isključivoj distribuciji
10. Ugovor o distribuciji kao ugovor sui generis
11. Zabranjene vrste is stupanj ograničenja ugovora o selektivnoj distribuciji

Kolegij: Europsko tržišno pravo 
1. Uspostava jedinstvenog tržišta Europske unije
2. Sloboda poslovnog nastana u pravu EZ
3. Slobodno kretanje radnika na unutarnjem tržištu EU
4. Slobodno pružanje usluga na unutarnjem tržištu EU
5. Slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu EU
6. Sloboda kretanja kapitala na unutrašnjem tržištu EU
7. Postupak pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
8. Lisabonski ugovor
9. Kartelni sporazum o cijenama u pravu tržišnog natjecanja
10. Nadzor horizontalnih koncentracija u pravu tržišnog natjecanja
11. Vezanje proizvoda (tying) kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja
12. Pravo žiga u pravu EZ
13. Ugovor o distribuciji motornih vozila u pravu tržišnog natjecanja EU

Kolegij: Pravo tržišnog natjecanja
1. Određivanje mjerodavnog tržišta u pravu tržišnog natjecanja
2. Zajednički pothvat (joint venture) i pravo tržišnog natjecanja
3. Zajednički vladajući položaj u pravu tržišnog natjecanja EZ
4. Kartelni sporazum o cijenama u pravu tržišnog natjecanja
5. Vertikalne koncentracije u pravu tržišnog natjecanja
6. Horizontalne koncentracije u pravu tržišnog natjecanja
7. Sporazumi o distribuciji i pravo tržišnog natjecanja
8. Ugovori o distribuciji motornih vozila u pravu tržišnog natjecanja
9. Predatorske cijene kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja
10. Horizontalni sporazumi o suradnji u pravu tržišnog natjecanja
11.Vertikalni sporazumi u pravu tržišnog natjecanja