Nagrade studentima informatičkih smjerova

Studenti informatičkih smjerova koji se izvode na Katedri za informatiku dobitnici su slijedećih nagrada i priznanja:

Dekanova nagrada
Filip Lisjak - Dekanova nagrada u akademskoj godini 2019./2020. za diplomski rad pod nazivom "Analiza ljudskog razvoja korištenjem otkrivanja znanja u bazama podataka", mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
 
Ante Buljan - Dekanova nagrada u akademskoj godini 2017./2018. za diplomski rad pod nazivom "Digitalna transformacija i sigurnost: Analiza i pregled odabranih sektora", mentor: prof. dr. sc. Mario Spremić

Lucija Juroš - Dekanova nagrada u akademskoj godini 2016./2017. za seminarski rad pod nazivom "COBIT okvir u reviziji informacijskih sustava u hrvatskom bankarskom sektoru", mentor: prof. dr. sc. Mario Spremić
 
Lucija Juroš - Dekanova nagrada u akademskoj godini 2015./2016. za završni rad pod nazivom "Simulacijsko modeliranje poslovnih procesa u zdravstvu korištenjem diskretne simulacije", mentorica: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić

Dalia Suša - Dekanova nagrada u akademskoj godini 2011./2012. za diplomski rad pod nazivom "Objedinjene komunikacije", mentorica: prof. dr. sc. Željka Požgaj

Sandro Jukovic - Dekanova nagrada u akademskoj godini 2009./2010. za diplomski rad pod nazivom "Primjena koncepta samo-organizirajućih mapa u klaster analizi", mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
 
Božidar Jaković - Dekanova nagrada u akademskoj godini 2003./2004. za diplomski rad, mentor: prof. dr. sc. Željko Panian

Mirjana Labaš - Dekanova nagrada u akademskoj godini 1992./1993. za diplomski rad pod nazivom "Jedna primjena Bayesove metode odlučivanja", mentor: prof. dr. sc. Vlasta Bahovec