Diplomski rad

POSTUPAK PRIJAVE, PISANJA I PREDAJE DIPLOMSKOG RADA

KORAK 1: DOGOVOR S MENTOROM I PRIPREMA PRIJAVE

Student s mentorom dogovara temu diplomskog rada i priprema prijavu teme. Mentori mogu biti nastavnici najmanje u zvanju docenta ili post-doktorandi uz odobrenje Fakultetskog vijeća. Predložena tema diplomskog rada, prema Pravilniku, mora biti povezana s područjem istraživačkog rada potencijalnog mentora.

KORAK 2: PRIPREMA PRIJAVE TEME DIPLOMSKOG RADA I SLANJE PUTEM GAUDEAMUSA

Nakon što se student dogovori s mentorom o temi diplomskog rada i svim detaljima vezanim za istraživanje, potrebno je prijaviti se u Gaudeamus sustav i izvršiti prijavu. Mentor unosi podatke o članovima povjerenstva za obranu diplomskog rada. Prikupljanje materijala za sjednice Vijeća smjera Menadžerska informatika:
 
  • 10. veljače do 20. veljače
  • 10. svibnja do 20. svibnja
  • 20. lipnja do 30. lipnja
  • 1. rujna do 10. rujna
  • 10. studenog do 20. Studenog

Aplikacija za prijavu diplomskih radova
GAUDEAMUS

KORAK 3: ODLUKA VIJEĆA STUDIJA

Odluka o prihvaćanju teme će biti objavljena u roku 14 dana od isteka roka za prijavu teme na poveznici.

Vijeće smjera Menadžerske informatike donosi 3 vrste odluka o prijavama tema diplomskih radova:

1. Prijava teme se prihvaća i nema primjedbi. Student u suradnji sa mentorom počinje sa izradom diplomskog rada, bez promjenama u odnosu na prijavu.
2. Prijava teme se prihvaća uz izmjene. Student u suradnji sa mentorom mijenja prijavu sukladno komentarima/zahtjevima Vijeća, ali ne predaje ponovo prijavu u sustav. U skladu sa napravljenim promjenama počinje sa izradom diplomskog rada.
3. Prijava teme se odbija. Student u suradnji sa mentorom mijenja prijavu sukladno komentarima/zahtjevima vijeća i ponovo predaje prijavu u sustav.

KORAK 4: PISANJE DIPLOMSKOG RADA

Kada je odabrana tema diplomskog rada formalno odobrena, studenti pišu svoj rad, te s mentorom dogovaraju dinamiku čitanja i predaje rada. Nakon što mentor odobri predaju diplomskog rada, dogovara se termin obrane diplomskog rada. Prije pokretanja dogovora o obrani diplomskog rada potrebno je izvršiti sljedeće radnje: 

1. Sravnjenje e-Indeksa: Nakon što student položi sve ispite i sve ocjene budu upisane u e-Indeks i ISVU sustav, potrebno je obaviti sravnjenje e-Indeksa u referadi (više informacija: poveznica). 

2. Prijavnica za diplomski rad: Student treba kupiti prijavnicu za diplomski rad (službeni obrazac u skriptarnici Fakulteta), ispuniti podatke u gornjem dijelu prijavnice i potpisati ju te ju dostaviti na potpis mentoru i voditeljici smjera. Ako nije drugačije dogovoreno s mentorom, prijavnice se ostavljaju na potpis i preuzimaju kod tajnice Katedre za informatiku, gospođe Ruže Papić (Kabinet: A-19, prizemlje).

3. Provjera izvornosti rada: Rad je, u dogovoru s mentorom, potrebno predati u Turnitin sustav za provjeru izvornosti. Ukoliko nije drugačije dogovoreno s mentorom, student se prijavljuje u sustav koristeći podatke u nastavku te nakon objave obavještava mentora o tome da je rad objavljen, a po završetku provjere izvornosti finalne verzije rada, studentu se dostavlja potvrda da je rad prošao provjeru izvornosti. 

Turnitin login (student upisuje svoje AAI podatke za pristup sustavu)
ID kolegija: 36911937
Enrollment key: Provjera

4. Ovjera u Referadi: Nakon što je rad prošao provjeru izvornosti i nakon što je prijavnica potpisana od strane studenta, mentora i voditeljice smjera, student s prijavnicom, ispisanom potvrdom iz sustava Turnitin da je rad prošao provjeru izvornosti i jednim primjerkom rada koji sadrži vlastoručno potpisanu izjavu o akademskoj čestitosti (jednostrani ispis, spiralni uvez) ide u Referadu na ovjeru, pri čemu će u Referadi nakon ovjere rada i prijavnice dobiti i zapisnik o obrani. Ovjerenu prijavnicu, ovjereni primjerak rada i zapisnik je potrebno donijeti na obranu diplomskog rada.

KORAK 5: OBRANA DIPLOMSKOG RADA
Obrana diplomskog rada se održava pred Povjerenstvom za obranu, koje čine mentor i imenovani članovi povjerenstva. Student tijekom obrane diplomskog rada iznosi ciljeve rada, rezultate rada i zaključak, pri čemu u dogovoru s mentorom priprema usmeno izlaganje ili izlaganje uz pomoć Power Point prezentacije. Nakon izlaganja članovi Povjerenstva za obranu i javnost postavljaju pitanja na koja student odgovara. Po završetku odgovaranja, članovi Povjerenstva donose odluku o uspješnosti obrane diplomskog rada te popunjavaju prijavnicu i zapisnik. Najave termina obrana objavljene su na poveznici.

Termini obrane diplomskih radova u 2024. godini:
  1. termin - 26.2.2024. - 1.3.2024. godine
  2. termin - 15.4.2024. - 19.4.2024. godine
  3. termin - 24.6.2024. - 5.7.2024. godine
  4. termin 16.9.2024. - 30.9.2024. godine
  5. termin 21.10.2024. - 25.10.2024. godine
Nakon obrane diplomskog rada student samoarhivira diplomski rad u repozitorij EFZG-a:
Upute za samoarhiviranje radova u Repozitorij EFZG-a

Studenti moraju svoje diplomske radove izraditi u skladu sa:
Pravilnikom o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb
Uputama za izradu popisa izvora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Preporuka je pročitati i Vodič za istraživanje Knjižnično-dokumentacijskog centra EFZG-a.