Ispiti i kolokviji

Raspored ispita za ispitni termin petak, 16.9.2022. je objavljen niže na ovoj stranici.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom (Matematika ili bilo koji drugi predmet Katedre za matematiku) pristupaju ispitu u terminu i dvorani svog predmetnog nastavnika.

Rezultati ispita pred povjerenstvom bit će objavljeni u ponedjeljak, 19.9.2022. u 9:00 sati u dvorani 38 (sjeverna zgrada, 5. kat).


Predmet Grupa studenata Dvorana Vrijeme
Matematika studenti prof. dr. sc. Josipa Matejaša [A-POT] dv.24 15:00
studenti prof. dr. sc. Josipa Matejaša [PUK-Ž] dv.23 15:00
studenti prof. dr. sc. Zrinke Lukač dv.2 15:00
studenti izv. prof. dr. sc. Tunje Perića dv.19 17:00
studenti izv. prof. dr. sc. Silvije Vlah Jerić dv.20 17:00
studenti doc. dr. sc. Krunoslava Puljića [A-KUH] dv.17 15:00
studenti doc. dr. sc. Krunoslava Puljića [KUK-Ž] dv.23 15:00
studenti doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo dv.6 15:00
studenti doc. dr. sc. Vedrana Kojića
studenti dr. sc. Višnje Vojvodić Rozsenzweig
dv.16 15:00
studenti dr. sc. Boška Šege dv.6 15:00
studenti dr. sc. Tihane Škrinjarić dv.6 15:00
Gospodarska matematika svi studenti Kongresna dvorana 17:00
Ekonometrija svi studenti dv.42 17:00
Financijsko modeliranje svi studenti dv.42 17:00
Financijska matematika svi studenti dv.42 17:00
Numeričke metode u ekonomiji svi studenti    
Teorija igara svi studenti dv.19 17:00
Operacijska istraživanja svi studenti    
Linearno programiranje i teorija igara svi studenti dv.42 17:00
Nelinearno programiranje svi studenti    
Mathematics for business all students dv.2 15:00
Financial mathematics all students dv.2 15:00
Financial modelling all students dv.2 15:00
Linear programming and game theory all students dv.42 17:00
Operational research all students    

Općenite informacije

Ispite iz Ekonometrije od ispitnog roka 15.6.2021. preuzima izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić.

Ispitivanje studenata koji su slušali predavanja iz Matematike kod doc. dr. sc. Tihane Škrinjarić ili kod prof. dr. sc. Boška Šege od akademske godine 2022/2023 preuzima doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo.

Ispiti i kolokviji Katedre za matematiku

 • Pravila vezana uz ispite Katedre za matematiku navedena na ovoj web stranici se NE primjenjuju ukoliko se ispiti provode na daljinu (online). Detalje o načinu provođenja ispita na daljinu potražite na web stranicama vašeg nastavnika
 • Odlukom Katedre za matematiku ispiti iz svih kolegija Katedre za matematiku provode se samo pismeno. Odluka se ne primjenjuje na ispite na daljinu.
 • Studenti koji imaju pravo izlaska na izvanredne ispitne rokove u travnju i prosincu trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina. Za redovne ispitne rokove koji se prijavljuju putem ISVU sustava se nije potrebno najaviti emailom.
 • Studenti s invaliditetom koji imaju pravo na produljeno vrijeme pisanja ispita trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina.
 • Način polaganja ispita iz Ekonometrije definiran je sljedećim dokumentom
 • Način polaganja i obvezna literatura za Matematiku navedena je u sljedećem dokumentu
 • Način polaganja ispita iz Gospodarske matematike za studente 1. godine stručnog studija naveden je u sljedećem dokumentu
 • Termini ispitnih rokova (ispitni termini odnosno datumi) objavljeni su na web stranicama Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • Točan raspored ispita i kolokvija (vrijeme i dvorana) bit će objavljeni približno jedan radni dan prije ispitnog termina (odnosno nakon što istekne rok za prijavu i odjavu ispita putem ISVU Studomata) na ovim web stranicama Katedre za matematiku i/ili na web stranicama nastavnika (pod Obavijestima) čijoj grupi pripadate. Poveznice na odgovarajuće stranice s obavijestima nastavnika možete pronaći niže u ovom tekstu.
 • Na ispitu je dozvoljeno korištenje kalkulatora, ali samo određenih tipova, tj. onih koji nemaju mogućnosti numeričkog deriviranja i integriranja, računanja sa matricama, simboličkoga računanja i grafičkoga rješavanja.
 • Na ispitu je nužno imati indeks i smart karticu (iksicu) te pribor za pisanje i brisanje. Papir ćete dobiti na ispitu i nije dozvoljeno korištenje vlastitih papira.

Integrirani studij poslovne ekonomije i ekonomije

Matematika:

Ekonometrija:

Financijska matematika:

Financijsko modeliranje:

Linearno programiranje i teorija igara:

Matematička ekonomija:

Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom:

Nelinearno programiranje:

Numeričke metode u ekonomiji:

Operacijska istraživanja:

Teorija igara:

Preddiplomski stručni studij

Gospodarska matematika:

Diplomski stručni studij

Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji:

BDiB

Econometrics:

Financial Mathematics:

Financial Modelling:

Linear Programming and Game Theory:

Mathematical Economics:

Mathematics for Business:

Operational Research: