Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Ciljevi studija, uvjeti upisa i osnovne informacije

CILJEVI STUDIJA


Sveučilišni specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ pruža stjecanje znanja i vještina nužnih za razumijevanje prava EU te produbljivanje znanja iz ekonomskih i pravnih djelovanja EU. Završetkom studija omogućuje se kompetentno djelovanje unutar privatnog poduzetništva i poslova državne uprave vezanih za EU.

Nakon završetka svih predviđenih obaveza na studiju polaznici stječu akademski naziv specijalist odnosno specijalistica uz naznaku struke (spec. oec.).

 

UVJETI UPISA


Na studij se mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova i stručni naziv magistar ekonomije ili drugi stručni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje Fakultet uz uvjet da imaju najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.

Uvjet za upis je i prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Kandidati s nižom prosječnom ocjenom prijavi za upis trebaju priložiti preporuke dva sveučilišna profesora. Pored toga, uvjet za upis je i poznavanje jednog stranog jezika. Maksimalan broj upisanih studenata u jednoj generaciji je 40 studenata.

Polaznici koji nisu završili ekonomske ili srodne fakultete, dužni su prije polaganja prvog ispita na sveučilišnom specijalističkom studiju, položiti opće predmete „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“, kao i stručne predmete „Trgovačko pravo“ i „Pravo međunarodne trgovine“, ako ih nisu polagali (prema uvjetima koje je odredilo Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Polaznici upisuju ove predmete zajedno s predmetima iz prvog semestra nastave.OSNOVNE INFORMACIJE O STUDIJU I REŽIM PREDAVANJA


Trajanje studija: 2 semestra. U prvom semestru studenti slušaju 4 obvezna predmeta. U drugom semestru slušaju odabranih 5 izbornih predmeta i pišu pisani rad.

Za prijavu sveučilišnog specijalističkog rada potrebno je odslušati i položiti sve obvezne i odabrane izborne predmete. Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja je 3 godine.

Tijekom predsemestra organizirat će se predavanja i ispitni rokovi za opće i stručne predmete koje polaznici moraju položili prije predmeta sa poslijediplomskog studija. To su opći predmeti „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“ te stručni predmeti „Trgovačko pravo“ i „Pravo međunarodne trgovine“.

U izvođenju nastave sudjeluju predavači s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i predavači s Pravnih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Ljubljani, suci Trgovačkog suda u Zagrebu, Visokog trgovačkog suda RH i Vrhovnog suda RH te brojni drugi stručnjaci iz poslovne prakse.

Studenti sveučilišnog specijalističkog studija pozvani su sudjelovati na konferencijama i događanjima koja organizira Katedra za poslovno pravo, kao i na objavu članaka u znanstvenom časopisu „InterEULawEast - Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations“ koji je indeksiran u bazama HeinOnline, ProQuest, EBSCOhost Business Source Complete i EBSCOhost Business Source Corporate.

Nastava se održava u ciklusima s početkom u 16:30 sati.


CIJENA


Školarina iznosi 5.375,27 EUR, uz mogućnost plaćanja u dva obroka

Dodatni iznos koji se uplaćuje za razlikovne kolegije „Mikroekonomija“ i „Makroekonomija“, odnosno „Trgovačko pravo“ i „Pravo međunarodne trgovine“ iznosi 179,18 EUR po predmetu.
 
 

 
I.semestar - OBVEZNI PREDMETI
 
Naziv kolegija Broj sati ECTS bodovi
1. Pravo i institucije EU 30 6
2. Pravo društava kapitala 30 6
3. Europsko poslovno pravo 30 6
4. Poslovanje poduzeća u EU 30 6
 
Ukupno:
 
120
 
24
 
II. semestar - IZBORNI PREDMETI
 
1.Korporativna analiza financijskih izvještaja 20 4
2. Ekonomika EU 20 4
3. Odlučivanje i lobiranje u EU 20 4
4. Bankarsko pravo u EU 20 4
5. Pravo konkurencije 20 4
6.Međunarodno privatno i arbitražno pravo 20 4
7. Pravo intelektualnog vlasništva 20 4
8. Pravo zaštite potrošača 20 4
9. Elektronička trgovina 20 4
10. Održivo poslovanje društava kapitala 20 4
11. Sustavi korporativnog upravljanja 20 4
 
Ukupno:
 
100
 
20


 
UKUPNO BODOVA SA SEMINARSKIM I SVEUČILIŠNIM SPECIJALISTIČKIM RADOM 
 

Naziv kolegija Broj sati ECTS bodovi
A. Obvezni predmeti 120 24
B. Izborni predmeti 100 20
C. Seminarski rad   4
D. Završni rad   12
Ukupno: 220 60