Izabrane teme iz političke ekonomije

Predavači: izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić (nositelj kolegija), izv. prof. dr. sc. Valentina Vučković


Opis kolegija
                              
Kolegij studente upoznaje s temama i istraživačkim programima prisutnim u suvremenoj političkoj ekonomiji. Metodološki se temelji na novoj političkoj ekonomiji i primarno analizira ekonomske učinke političkog djelovanja. Kolegij je sadržajno podijeljen na tri dijela: predmetno određenje političke ekonomije, ekonomska teorija politike i efekti institucija na ekonomske ishode. Prva cjelina prikazuje različite teorijske pristupe analizi odnosa između države i tržišta, te efekte političkih ideologija na odabranu ekonomsku politiku. Druga cjelina analizira ekonomsku teoriju politike s naglaskom na političare i birače, odnosno probleme izbornog ciklusa, lobiranja, regulacije i koordinacije mikro- i makroekonomskih politika. Treća cjelina pokriva institucije i njihovu ulogu u procesu provođenja reformi i (ne)uspješnih epizoda ekonomskog rasta i razvoja.
 
 
Ciljevi učenja
 
 • usvajanje naprednih znanja iz suvremene političkoekonomske teorije i metodologije primijenjenih istraživanja u tom području
 • razvijanje kompetencija potrebnih za formiranje istraživačkog problema i provođenje istraživanja iz područja političke ekonomije
 • kritičko promišljanje o ulogama i utjecajima ekonomskih agenata na alokaciju resursa u tržišnom i netržišnom odlučivanju
 • razvijanje analitičkih vještina potrebnih za evaluaciju komparativnih političkoekonomskih modela
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrjednovanje znanstvenih istraživanja iz suvremene političke ekonomije
 
 
Ishodi učenja
 
 • usvajanje znanja iz područja političke ekonomije na razini koja odgovara studentima doktorskog studija ekonomije
 • razumijevanje i kritičko promišljanje odnosa ekonomije i politike, odnosno tržišta i države u suvremenim društvima
 • primjena i proširivanje usvojenog znanja na naprednije teme vezane uz odnos javnih ciljeva i privatnih interesa potrebnih kandidatima u svrhu provođenja vlastitog istraživanja
 • klasificiranje i ocjenjivanje uspjeha komparativnih političkoekonomskih modela
 • klasificiranje i kritičko promišljanje o različitim pristupima provođenju ekonomskih i političkih reformi
 • kreiranje i kritičko argumentiranje pozicije različitih ekonomskih agenata s obzirom na njihove interese, ideje i institucionalno okruženje
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari
 • diskusije
 • eseji