Upute recenzentima/Instructions to reviewers

UPUTE RECENZENTIMA


Molimo recenzente da pri pisanju recenzije na priloženom obrascu obrate pozornost na:

1/ RECENZENTSKI KOMENTARI AUTORIMA I PREPORUKE

Ovdje je potrebno iznijeti mišljenje o slijedećem:

 • jasnoća, konciznost i informativnost naslova rada
 • kompozicija članka
 • preglednost i jasnoća sadržaja rukopisa u konceptualnom i jezičnom smislu
 • izvornost i znanstveni doprinos
 • izbor i aktualnost korištene literature
 • postoje li drugi radovi sličnog sadržaja i kakvoće
 • primjerenost znanstvene metodologije
 • usklađenost terminologije i mjernih jedinica s postojećim propisima
 • kvaliteta članka
 • prijedlog za eventualne potrebne ispravke i promjene u rukopisu
 • završna ocjena s preporukom za objavljivanje ili neobjavljivanje rukopisa

2/ KLASIFIKACIJA ČLANKA

Članci se na prijedlog recenzenata klasificiraju u slijedeće kategorije:

 • izvorni znanstveni članak ( koji sadrži do sada još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja );
 • prethodno priopćenje ( koje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, a koje je korisno brzo objaviti );
 • pregledni znanstveni članak ( koji sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam sudjeluje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove );
 • izlaganje sa znanstvenog skupa ( koje je prethodno referirano na znanstvenom skupu, a u obliku cjelovitog članka nije objavljeno u zborniku znanstvenog skupa );
 • stručni rad (koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno istraživanje). 

 

INSTRUCTIONS FOR REVIEWERSWhen writing review on the enclosed form  please pay attention to:

1/ REVIEWER COMMENTS TO AUTHORS AND RECOMMENDATIONS

Offer an opinion on the following:
 • clarity, conciseness and usefulness of the paper title
 • article composition
 • transparency and clarity of the manuscript content in the conceptual and linguistic terms
 • originality and scientific contribution
 • choice and actuality of the used literature
 • whether there are other works similar in content and quality
 • the adequacy of scientific methodology
 • harmonization of terminology and units with the existing regulations
 • article quality
 • proposals for any necessary corrections and changes in the manuscript
 • the final assessment with a recommendation for publication or non-publication
2/ PAPER CLASSIFICATION

On the reiviewers proposal articles are classified into the following categories:
 • original scientific paper (containing not yet published results of the original scientific paper)
 • preliminary communication (which contains new results of scientific research which is useful to publish)
 • review article (featuring original, concise and critical review of an area in which the author himself participates and makes its contribution in regard to already published works)
 • conference paper (which was already presented at a scientific meeting, in the form of a complete paper published in the proceedings of scientific gathering)
 • professional paper (containing useful contributions from the profession and for the profession, and not the original research).