Upute autorima/Instructions for authors

Upute autorima
 

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu objavljuje znanstvene i stručne članke, prijevode i prikaze radova iz područja ekonomske znanosti.
 

Članci podliježu recenziji (dva anonimna i nezavisna recenzenta) i kategoriziraju se na prijedlog recenzenata u slijedeće kategorije:

 • izvorni znanstveni rad (koji sadrži do sada još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja); 
 • prethodno priopćenje (koje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, a koje je korisno brzo objaviti); 
 • pregledni znanstveni rad (koji sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam sudjeluje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove); 
 • izlaganje sa znanstvenog skupa (koje je prethodno referirano na znanstvenom skupu, a u obliku cjelovitog članka nije objavljeno u zborniku skupa); 
 • stručni rad (koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno istraživanje).


Prikazi knjiga i ostalih publikacija trebaju biti napisani kao kritičke recenzije, a prikazi se također recenziraju.
 

Radovi poslani Uredništvu Zbornika moraju zadovoljiti slijedeće:

 • rukopis ne smije biti već objavljen ili poslan drugom izdavaču na objavljivanje; 
 • opseg članaka ne smije prelaziti 20 stranica (oko 40000 znakova); 
 • opseg prikaza ne bi trebao prelaziti 5 stranica (oko 10000 znakova);
 • jezik rada može biti hrvatski ili engleski. Autori trebaju posebno obratiti pozornost na jezik   
  i gramatiku članka poslanog na recenziju.
 
Radi se provjera izvornosti radova putem sustava za provjeru izvornosti  Turnitin. Za svaki članak se vodi evidencija o tome kada je zaprimljen u Uredništvo, datum zaprimanja dorađene verzije rada i datum prihvaćanja članka za objavu.
 

Upute za pripremu rada:
 • zaglavlje članka treba sadržavati jasan, koncizan i informativan naslov članka na hrvatskom i engleskom jeziku i podatke o autoru (ime i prezime autora, titulu i zvanje, te naziv i adresu ustanove u kojoj je autor zaposlen); 
 • ispod naslova rada treba napisati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku (do 150 riječi), a u kojem se u trećem licu na skraćen način opisuje sadržaj članka, ciljevi, metode i rezultati istraživanja, te istaknuti do pet ključnih riječi; 
 • popis literature treba urediti abecednim redoslijedom prema prezimenu autora i kronološkim redom za radove istog autora. Podaci o navedenom djelu u popisu literature, kao i u tekstu pripremaju se prema APA stilu citiranja (https://www.apastyle.org/)
 
Nakon prihvaćanja članaka za objavljivanje:
 • autor se obvezuje da članak prihvaćen za objavljivanje u Zborniku ne objavljuje na drugom mjestu i bez dopuštenja Uredništva Zbornika; 
 • autor dobiva jedan primjerak Zbornika u kojem je njegov rad objavljen. 

 
Rukopis se predaje Uredništvu zbornika na mail adresu hjosic@efzg.hr Instructions for authors


Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb publishes scientific and professional articles, translations and work reviews in the field of economic science. Articles are subject to two anonymous and independent reviews and categorized upon the suggestions of the reviewers in the following categories:

 • original scientific paper (containing not yet published results of the original scientific paper)
 • preliminary communication (which contains new results of scientific research which is useful to publish)
 • review article (featuring original, concise and critical review of an area in which the author himself participates and makes its contribution in regard to already published works)
 • conference paper (which was already presented at a scientific meeting, in the form of a complete paper published in the proceedings of scientific gathering)
 • professional paper (containing useful contributions from the profession and for the profession, and not the original research).

Reviews of books and other publications should be written as critical reviews and are also subject to review process. Contributions sent to the Editorial board must meet the following criteria:
 • manuscript should not have been published or sent to any other publisher;
 • scope of the article should not exceed 20 pages (about 40,000 characters);
 • reviews should not exceed 5 pages (about 10,000 characters);
 • paper language can be Croatian or English. Authors should refer particular attention to language and the grammar of the article submitted to the review.

The originality of the manuscript is checked through the Turnitin authentication system. Each article keeps track of when it has been submitted to the Editorial Board, the date of receipt of the revised version of paper and the date of acceptance for publication. Instructions for paper preparation:
 • header should contain a clear, concise and informative title of the article in Croatian and English language and information about the author (name and surname, title and rank, and the name and address of the institution where the author is employed);
 • under the title of the paper should be written a summary in Croatian and English   
  (up to 150 words), in a third person of singular, in abbreviated way describing the  
  content, goal of the article, methods and the research results, and to point out up to five key words;
 • a list of references should be arranged alphabetically by surname of author and  
  chronologically for the papers of the same author. Information about this work in  
  the literature, as well as in the text are prepared according to APA Citation  
  (https://www.apastyle.org/)
 
After accepting articles for publication:
 • the author agrees that article accepted for publication in the Proceedings will not
  sent for publication anywhere else without permission of Editorial board
 • the author receives a copy of the journal in which his article is published.

The manuscript is submitted to the Editorial Board on e-mail address hjosic@efzg.hr