Obrazac recenzije/Review form

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Trg J.F. Kennedy-a 6, 10 000 Zagreb
 
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
Uredništvo
Tel: +385 (01) 238 3333
Fax: +385 (01) 233 5633
E-mail: apavkovic@efzg.hr
             hjosic@efzg.hr
 

R E C E N Z I J A

 

BROJ ČLANKA:  
NASLOV
ČLANKA:
 
 
DATUM PRIMITKA ČLANKA U UREDNIŠTVO:  
DATUM SLANJA ČLANKA NA RECENZIJU:  
DATUM PRIMITKA RECENZIJE:  
RECENZENT:  

 

PREPORUKA: a)      Bez preporuke
b)      Prihvatiti
c)      Manje izmjene
d)      Značajnije izmjene
e)      Odbiti

 

RECENZENTSKI KOMENTARI AUTORIMA (OBAVEZNO ISPUNITI):
 

 

POVJERLJIVI KOMENTARI UREDNIŠTVU (OBAVEZNO ISPUNITI):
Molimo Vas da ocijenite u kojoj mjeri ovaj članak zadovoljava sljedeće kriterije. Koristite navedenu skalu:
 
0          Ne zadovoljava u većoj mjeri
1          Ne zadovoljava u manjoj mjeri
2          Zadovoljava u manjoj mjeri
3          Zadovoljava u većoj mjeri
4          Nije primjenjiv
Predmet istraživanje članka je vrijedan istraživanja. 0   1   2   3   4
Prezentirane informacije su nove. 0   1   2   3   4
Zaključci su potkrijepljeni podacima. 0   1   2   3   4
Postoji li sukob interesa između recenzentskog i autorskog rada?
 
Da / Ne
Molimo ukratko opišite glavne prednosti i nedostatke ovog članka:
  Prednosti:
 
 
 
 
   Nedostaci:
 
 
 
 
 

 
 
 
KLASIFIKACIJA ČLANKA ( zaokružiti odgovarajući redni broj ):
 

  1. Izvorni znanstveni rad
  2. Prethodno priopćenje
  3. Pregledni znanstveni članak
  4. Izlaganje sa znanstvenog skupa
  5. Stručni rad

 
 
 
Datum pisanja recenzije ­­­­­-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ime i prezime recenzenta----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                                                                                 Potpis:

University of Zagreb

Faculty of Economics and Business

 

J.F. Kennedy Square 6, 10 000 Zagreb
 
Proceedings of the Faculty of Economics and Business
Editorial board
Tel:  +385 (01) 238 3333
Fax: +385 (01) 233 5633
E-mail: apavkovic@efzg.hr
             hjosic@efzg.hr
 

 

PAPER REVIEW

 

ARTICLE NUMBER:  
MANUSCRIPT TITLE:  
 
DATE OF ARTICLE SUBMISSION:  
DATE OF ARTICLE SUBMISSION FOR REVIEW:  
DATE OF REVIEW SUBMISSION:  
REVIEWER:  

 

RECOMMENDATION: a)      No recommendation
b)      Accept
c)      Minor Revision
d)      Major Revision
e)      Reject

 

REVIEWER BLIND COMMENTS TO AUTHORS (MANDATORY):
 

 

CONFIDENTIAL COMMENTS TO THE EDITOR (MANDATORY):
Please evaluate to what extent this article meets the following criteria. Use the following scale:
 
0          Fails by a large amount
1          Fails by a small amount
2          Succeeds by a small amount
3          Succeeds by a large amount
4          Not applicable
The subject addressed in this article is worthy of investigation. 0   1   2   3   4
The information presented was new. 0   1   2   3   4
The conclusions were supported by the data. 0   1   2   3   4
Is there any conflict of interest between your work and that of the authors?
 
Yes / No
Please briefly describe the main strengths and weaknesses of this article:
   Strengths:
 
 
 
 
   Weaknesses:
 
 
 
 
 

 
 
 
PAPER CLASSIFICATION ( encircle the appropriate serial number):
 

  1. Original scientific paper
  2. Preliminary communication
  3. Review article
  4. Conference paper
  5. Professional paper

 
 
Date of review  ­­­­­--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Name and surname of the reviewer  --------------------------------------------------------------------
 
 
                                                                                                                                Signature: