Ekonomski fakultet - Zagreb

Knjižnični korisnici / Upis

Vrsta korisnika i upis u KDC
 
 • Pravo na korištenje usluga i posudbe knjižnične građe stječe se upisom u KDC.
 • Pri upisu u KDC korisnicima se dodjeljuje bar-kod u indeks ili u Knjigu korisnika.
 • Fizičke osobe upisuju se na temelju isprava kojima se potvrđuje njihov status i mjesto stalnog boravka.
 • Djelatnici Fakulteta upisuju se na temelju potpisanog Ugovora o radu s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.
 • Pravne osobe upisuju se na temelju pismenog zahtjeva za korištenje usluga i knjižnične građe KDC-a.
 • Za korištenje usluga i knjižnične građe KDC-a korisnik je dužan predočiti indeks i/ili osobnu iskaznicu i/ili putovnicu i/ili e-indeks (x-ica), izuzevši Računalnu radionicu gdje je dužan predočiti isključivo indeks ili e-indeks (x-ica) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Korištenje usluga i knjižnične građe KDC-a nije dozvoljeno korisnicima koji ne dokažu identitet jednom od gore navedenih isprava.
 • Promjenu prebivališta ili adrese stanovanja korisnik je dužan priopćiti dežurnim djelatnicima na pultu posudbe knjiga.
 • Članstvo u KDC-u se evidentira na godinu dana, a obnavlja se po isteku bez fizičke zamjene bar-koda.
 • U slučaju gubitka indeksa korisnik je dužan obavijestiti dežurne djelatnike na pultu posudbe knjiga te donijeti novi indeks zbog stavljanja bar-koda i promjene podataka u bazi korisnika KDC-a.
 • Pravo korištenja knjižnične građe u korisničkim prostorijama KDC-a imaju svi građani prema Zakonu o knjižnicama, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
 • Pravo korištenja, odnosno posudbe izvan korisničkih prostorija KDC-a imaju, pod uvjetima i na način predviđen ovim Pravilnikom, sljedeći korisnici:
1. Nastavno osoblje Fakulteta 
2. Studenti Fakulteta 
3. Nenastavno osoblje Fakulteta 
4. Nastavno i stručno osoblje drugih fakulteta i visokih škola 
5. Znanstveno-nastavno osoblje drugih znanstvenih ustanova 
6. Stručnjaci iz poduzeća 
7. Ostali korisnici (gosti)
Korisnici pod rednim brojem 4., 5. i 6. imaju pravo posudbe knjiga posredovanjem svojih knjižnica, tzv. međuknjižničnom posudbom. Iznimno, po odobrenju voditeljice KDC-a, ovim korisnicima se može odobriti i neposredna posudba.
Korisnicima pod rednim brojem 7. određuje se rok i pravo korištenja usluga i knjižnične građe posebnom dozvolom voditeljice KDC-a. Evidentiraju se u Knjizi korisnika.

Cijenik usluga


Upisni obrasci

Molimo nove korisnike da ispunjene upisne obrasce šalju elektroničkom poštom na adresu: knjiznica@efzg.hr.
UPIS PRIVREMENIH KORISNIKA: status gosta
UPIS PRAVNIH OSOBA
LIBRARY REGISTRATION FORM