Postupak prijave i rezultati postupka

POSTUPAK PRIJAVE ZA UPISE U PRVU GODINU STUDIJA

Prijava za upis u prvu godinu studija podrazumijeva prijavu za polaganje ispita državne mature, a odvija se pod jednakim uvjetima za sve studije. Kandidati za polaganje državne mature prijavljuju se u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) putem internetske stranice www.postani-student.hr za što je potrebno imati korisničku oznaku, lozinku (elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr) i PIN koji se zajedno s TAN-om dobiva od administratora imenika srednje škole koju je kandidat završio. Popis administratora imenika škola dostupan je na mrežnoj stranici https://ai.skole.hr. Za sve poteškoće i pitanja vezane uz prijavu kandidati izravno kontaktiraju Središnji prijavni ured na telefon 01/6661-520 (ponedjeljak  petak, 08.00 – 16.00 h).
 

REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE I RANG LISTE STUDIJSKIH PROGRAMA

Rezultati ispita državne mature, čim budu objavljeni, bit će dostupni na internetskoj stranici www.postani-student.hr. Učenici će obavijesti o rezultatima ispita dobiti i u svojoj matičnoj srednjoj školi.

Nakon što položi ispite državne mature koje zahtijeva studijski program za koji se učenik prijavio te ispuni ostale preduvjete, učenik će biti pozicioniran na rang listi za taj studijski program. Međutim, pravo upisa na studijski program imaju samo oni koji se na rang listi nalaze unutar upisne kvote. Za svaki studijski program koji je prijavio učenik će vidjeti koliko je ukupno bodova osvojio, detaljnu strukturu bodova, trenutni plasman, upisni prag, ima li pravo upisa (što je određeno trenutnim plasmanom i upisnim pragom), početni plasman, a može vidjeti i cijelu rang listu za svaki od tih studijskih programa.

Ako učenik ne ostvari pravo upisa niti na jedan studijski program, ne treba gubiti nadu, nego treba čekati do kraja postupka. Naime, svaki kandidat koji se prijavio na više studijskih programa, odabirom određenog studijskog programa oslobađa mjesto na svim ostalim rang listama, osim na onoj na kojoj je potvrdio namjeru upisa.

U skladu sa Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja za hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata te djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Rektorski zbor visokih učilišta, pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta imaju:

  • hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata,
  • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata,
  • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine,
  • kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

Navedenim kategorijama kandidata omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da polože ispite državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe.

 

Sve ostale informacije vezane uz prijavu kandidatima stoje na raspolaganju na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet.