Natječaj za izbor na suradnička radna mjesta, 12.05.2023.

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
          za izbor na suradnička radna mjesta
  1. jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatiku na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) suradnika na radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za računovodstvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta (točka 1.), moraju ispunjavati, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) i u Statutu Ekonomskog fakulteta – Zagreb, te sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili magistar informatike odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe odgovarajući stručni naziv
  • ukupan prosjek ocjena 4,0 tijekom studija, a ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 1.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis u Europass formatu
*  dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb (preslika dopunske isprave o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju- diploma supplement)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta (točka 2.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22) i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 2.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
   dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim   
   referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
 
 Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: urudzbeni@net.efzg.hr
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Dekanica Fakulteta
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.