Kalkulatori

O korištenju kalkulatora na ispitima i kolokvijima Katedre za matematiku:

Dozvoljeni su kalkulatori koji imaju sljedeće funkcije:

  • osnovne računske operacije (tipke +, -, *, /)
  • eksponencijalnu funkciju (tipka ex, 10x)
  • logaritamsku funkciju (tipke log x, ln x)
  • trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan)

Nisu dozvoljeni kalkulatori koji imaju mogućnosti:

  • numeričkog deriviranja i integriranja
  • računanja sa matricama
  • simboličkoga računanja
  • grafičkoga rješavanja

Primjerice:

  • kalkulator FX-991ES nije dozvoljen
  • kalkulator FX-82MS je dozvoljen