Fondovi i zaklade (Sveučilište i HRZZ)

FOND ZA RAZVOJ SVEUČILIŠTA             
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Ekonomika starenja u Hrvatskoj - longitudinalno istraživanje Economics of Ageing in Croatia - A longitudinal study Anđelko Akrap
Razvoj modela mjerenja i upravljanja reputacijom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu Developing a model of measuring and managing academic reputation at the University of Zagreb Ana Tkalac Verčič
Holistička analiza uloge sindikata u suvremenom društvu Holistic analysis of the trade union role in the contemporary society Nina Pološki Vokić
Primjena modela balancedscorecard (BSC-a) za mjerenje uspješnosti Sveučilišta Implementation of BSC model for performance measurement at University Ivana Dražić Lutilsky
Procesni model Sveučilišta u Zagrebu Business process model of Zagreb University Vesna Bosilj Vukšić
International Tourism & Hospitality Academy at Sea (ITHAS) International Tourism & Hospitality Academy at Sea (ITHAS) Nevenka Čavlek
Implementacija stohastičko-dinamičke ekonomske analize i nelinearne ekonometrijske analize u nastavnom i istraživačkom radu Implementation of stochastic dynamic economic analysis and nonlinear econometrics in teaching and research programs Josip Tica
Razvoj i primjena metode slučaja (case-metoda) u izvođenju nastave iz kolegija "Međunarodno računovodstvo" Development and application of case-study method in teaching "International accounting" course Ivana Mamić Sačer
Razvoj metodologije upravljanja projektima na implementacijama e-kolegija Developing project management methodology in implementation of e-learning courses Dubravka Sinčić Ćorić
                                               
HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST*               
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Uloga ekonomskog sentimenta u tumačenju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene The role of economic sentiment in explaining macroeconomic trends: methodological improvements and new areas of application Mirjana Čižmešija
Mjerenje, modeliranje i prognoziranje volatilnosti Volatility measurement, modelling and forecasting Josip Arnerić
Održivost ekonomske politike i razvoja u Hrvatskoj Sustainability of Croatian Economic Policy and Development Jurica Šimurina
Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i Istočnoj Europi Potentials and obstacles of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe Blaženka Knežević
Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla Fostering Innovative Work Behavior of Public Employees by Using Design Interventions Tomislav Hernaus
Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi Closing the gap in compensation strategy and practice between Croatia and EU Lovorka Galetić
Razvoj konkurentnosti hrvatskog prerađivačkog sektora Building competitiveness of Croatian manufacturing Jasna Prester
Reforma računovodstva i financijskog izvještavanja kao sredstvo jačanja razvoja učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia Vesna Vašiček
Statističko modeliranje odgovora na krizu i ekonomskog rasta zemalja Zapadnog Balkana Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in Western Balkan Countries Ksenija Dumičić
Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije The role of structural reforms in boosting external competitiveness Boris Cota
Brendiranje turističke destinacije: Analiza uspješnosti brenda u kontekstu procesa brendiranja destinacije The Branding of Tourism Destinations: Looking at Brand Performance in the Context of the Destination Branding Process Josip Mikulić
Procesna i poslovna inteligencija za poslovnu izvrsnost (PROSPER) Business and process intelligence for business excellence Vesna Bosilj Vukšić
Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju (PuFiSuMU) Public Finance Sustainability on the path to the Monetary Union Hrvoje Šimović
Osnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub) Formation and Development of the Centre for Structural and Non-Linear Macroeconomic Modelling (MacroHub) Tomislav Globan
Ekonomski sentiment: statistički, politički, bihevioralni i medijski aspekti njegovog utjecaja na ekonomsku aktivnost (EconSent) Economic sentiment: statistical, political, behavioral, and media aspects of its influence on economic activity (EconSent) Petar Sorić
Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima The role of internal communication in an organization: position, channels, measurement and relationship with related concepts Ana Tkalac Verčič
Izgradnja hrvatskog računovodstvenog nazivlja Building Croatian Accounting Terminology Ivana Mamić Sačer
Izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu promjenjivih zahtjeva korisnika informacija Challenges of financial and non-financial reporting by public sector entities in the changing user needs environment Vesna Vašiček
Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa Analysis of structural factors of convergence of Croatia during the transition process Josip Tica
Višerazinske konfiguracije organizacijskog dizajna: razumijevanje dualnosti
između heterogenosti i homogenosti (MULTIORGDUAL)
Multilevel organizational design configurations: understanding the duality between heterogeneity and homogeneity (MULTIORGDUAL) Tomislav Hernaus
 *Detaljnije informacije o projektima HRZZ i linkovi na outpute projektata nalaze se ovdje>>>