Izv.prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja

Povratak na katedru
Izv.prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja
Ime i prezime
Maja Mihelja Žaja
Kabinet
B 112-1
Telefon
Konzultacije
  • Tijekom lipnja i srpnja konzultacije se održavaju prema dogovoru uz prethodnu najavu e-mailom.
Biografija
Izv.prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja rođena je u Zagrebu. Državljanka je Republike Hrvatske i po narodnosti je Hrvatica. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, 2002. godine upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije, koji završava u srpnju 2006. godine obranom diplomskog rada iz kolegija Ekonomika osiguranja. Poslijediplomski specijalistički studij „Osiguranje i reosiguranje” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2007. godine, a završila ga je 2010. godine. Iste godine upisala je poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 25. studenog 2013. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom „Utjecaj učestalosti i veličine distribucije šteta na osigurateljne cikluse“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se u studenom 2006. godine kao asistentica na Katedri za financije, a u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta iz područja društvenih znanosti polje ekonomije na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabrana je 2013. godine. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 2014. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2016. godine. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 22. studenog 2019. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2021. godine. Nositeljica je kolegija Javne financije“ i „Osiguranje i rizici“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju. Na preddiplomskom stručnom studiju su-nositeljica je kolegija „Platni promet“, a sudjeluje u izvođenju nastave i na kolegiju „Porezni sustav Hrvatske“. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH“ na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, nositelj je i izvođač kolegija „Osiguranje i reosiguranje“. Voditeljica je SPDS "OSiguranje i reosiguranje" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te nositeljica kolegija "Tržište osiguranja i reosiguranja u RH, EU i svijetu". Pod njenim mentorstvom obranjeni su radovi koji su nagrađeni Dekanovom nagradom, te nagradom Hrvatskog ureda za osiguranje. Područja znanstvenog i istraživačkog interesa su joj analiza efikasnosti društava za osiguranje, tehnološke inovacije u financijama s naglaskom na osiguranje i platni promet, te socijalno osiguranje i porezna politika. Koautorica je jednog sveučilišnog udžbenika, te autorica ili koautorica većeg broja znanstvenih i stručnih članaka iz područja financija u zemlji i inozemstvu, te je sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima/konferencijama kao izlagač ili voditelj sesija. Aktivno sudjeluje u istraživačkom radu i projektima iz navedenih područja. 2018. godine za znanstveni rad pod nazivom „Forecasting fiscal variables in selected European economies using least absolute deviation method“ dobila je Priznanje dr. Pero Jurković za 2018. godinu za poseban doprinos iz područja financija. Za znanstveni rad pod nazivom „Analiza učinkovitosti poslovanja osigurateljne industrije u Europskoj uniji“ nagrađena je nagradom Hrvatskog ureda za osiguranje za najbolji znanstveni rad objavljen iz područja osiguranja. 2014. godine za znanstveni rad pod nazivom „Osigurateljni ciklus u Republici Hrvatskoj“ nagrađena je nagradom Hrvatskog ureda za osiguranje za najbolji znanstveni rad objavljen iz područja osiguranja. Redovito je pohađala različite edukacije vezane uz područje financija, stručne seminare i radionice iz područja osiguranja, kao i one koje se odnose na usavršavanje izvođenja nastave.


CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG