Strategija

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet (EFZG) nastoji ostvariti vlastitu viziju o elitnoj ustanovi visokoškolskog obrazovanja, koja ima reputaciju, ne samo unutar nacionalnih granica, već i u široj regiji i susjednim zemljama članicama EU I to fokusiranjem na podizanje kvalitete istraživanja i obrazovanja -  kako je to navedeno u izjavi o misiji.

Temeljni strateški pravci

 • Strateški pravac A. Institucionalna kvaliteta (u svim segmentima aktivnosti EFZG-a) i sustav osiguranja kvalitete – s posebnim naglaskom na ishodima obrazovanja.
 • Strateški pravac B. Jačanje internacionalizacije i regionalne/međunarodne relevantnosti EFZG-a među europskim institucijama visokog obrazovanja u „European Higher Education Area“ (EHEA).
 • Strateški pravac C. Razvoj istraživačkih kapaciteta EFZG-a, kako bi se ostvarila međunarodna vidljivost i prepoznatljivost u „European Research Area“ (ERA).
 • Strateški pravac D. Razvoj personaliziranih usluga za studente.
 • Strateški pravac E. Smanjivanje konkurentskog pritiska pomoću razvoja i primjene učinkovitog upravljanja dionicima.
 • Strateški pravac F. Razvoj efikasne mreže politika i aktivnosti namjenjenih smanjenju negativnih učinaka aktivnosti EFZG-a na okoliš. 

Strateški ciljevi

Strateški pravac A. Institucionalna kvaliteta (u svim segmentima djelovanja EFZG-a) i sustav osiguranja kvalitete – s posebnim naglaskom na ishode obrazovanja. 

Strateški ciljevi za aktivnosti u sklopu strateškog pravca A:

 • Harmonizacija programa – ishoda učenja s predviđenom konkurentskom pozicijom EZFG-a i nacionalnim kvalifikacijskim okvirom.
 • Ažuriranje ishoda učenja za sve EFZG-ove predmete/područja u terminima znanja, vještina I pristupa te osiguravanje njihove harmonizacije s ishodima učenja na razini programa.
 • Podržavanje uvođenja/funkcioniranja redovitih internih revizija za različita područja djelovanja EFZG-a (pojedini programi, aktivnosti istraživanja/inovacija, cjeloživotno učenje I dr.) – sve kao dio uobičajenih aktivnosti u sklopu institucionalnog sustava osiguranja kvalitete.
 • Jačanje reputacije EFZG-a u sklopu regionalne/međunarodne akademske zajednice i dobivanje/zadržavanje relevantnih međunarodnih akreditacija za EFZG i programe koji se izvode na engleskom jeziku.
 • Uvođenje savjetodavnog odbora ili više njih za različita područja djelovanja EFZG-a (prijediplomska nastava i zapošljivost prijediplomskih studenata, nastava na diplomskom i doktorskom studiju te zapošljivost diplomskih i doktorskih studenata, istraživačke/inovacijske aktivnosti, cjeloživotno učenje i dr.) kako bi se osiguralo da se “čuje glas” svih zainteresiranih dionika u definiranju kvalitete i potrebnih poboljšanja.
 • Formalno izvještavanje o prijedlozima i pritužbama primljenima od studenata, djelatnika i drugih dionika, uključujući i akcije koje se poduzimaju kako bi se obratili svima unutar sustava osiguranja kvalitete. 

Strateški pravac B. Jačanje internacionalizacije i regionalne/međunarodne relevantnosti EFZG-a među europskim institucijama visokog obrazovanja u  Europskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area - EHEA). 

Strateški ciljevi za aktivnosti u sklopu strateškog pravca B:

 • Inicijalni razvoj regionalnog i šireg međunarodnog procesa angažiranja djelatnika za programe koji se izvode na engleskom jeziku (i na drugim jezicima – u budućnosti).
 • Jačanje regionalnih kompetencija kod djelatnika EFZG-a, Ureda za međunarodnu suradnju i drugih relevantnih odjela – kako bi se u potpunosti iskoristile prilike za internacionalizaciju u sklopu TEMPUS Plus programa (kao EU partner za regionalna sveučilišta iz zemalja koje nisu članice EU).
 • Razvijanje posebnih aktivnosti/događanja (pozvana predavanja stranih nastavnika I praktičara, sajmovi/dani razmjene/prakse, “međunarodni tjedni” i dr.), promotivne kampanje kako bi se podigla svijest studenata i nastavnika o potrebi razvijanja “međunarodnog duha” na EFZG-u. 
 • Osiguravanje međunarodnog iskustva/izloženosti hrvatskih studenata EFZG-a – putem međunarodne razmjene, međunarodne studentske prakse i drugih međunarodnih aktivnosti.
 • Privlačenje visoko kvalitetnih nastavnika iz inozemstva – ili kao gostujućih profesora ili kao potencijalnih zaposlenika.
 • Podržavanje mladih istraživača u stjecanju doktorata znanosti, kao i pri pohađanju drugih oblika obrazovanja na uglednim međunarodnim institucijama. Osiguravanje drugih oblika stjecanja relevantnog regionalnog/međunarodnog iskustva. 

Strateški pravac C. Razvoj istraživačkih kapaciteta EFZG-a, kako bi se ostvarila međunarodna vidljivost i prepoznatljivost u Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area - ERA). 

Strateški ciljevi za aktivnosti u sklopu strateškog pravca C:

 • Razvijanje istraživačkih kapaciteta nastavnika i studenata (u terminima aktivnosti i organizacijskih rješenja) – kako bi se sve navedeno uklopilo u sve predložene aktivnosti u sklopu strateškog pravca C.
 • Daljnji razvoj i jačanje regionalne/međunarodne istraživačke suradnje, s posebnim naglaskom na ostvarivanju članstva u istraživačkim mrežama I dobivanju istraživačkih sredstava iz EU i drugih međunarodnih izvora.
 • Jačanje regionalnih kompetencija djelatnika i administracije EFZG-a, kao i drugih relevantnih odjela, kako bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti za internacionalizaciju u sklopu istraživačkih mreža te postigao status „partnera prvog izbora“ za suradnju, od strane regionalnih sveučilišta u zemljama koje nisu članice EU.
 • Identificiranje i podrška istraživačima/istraživačkim područjima, prepoznatim kao nacionalni/regionalni/međunarodni centri izvrsnosti, u skladu s transparentnim kriterijima.
 • Podrška istraživačkim aktivnostima zaposlenika Fakulteta: tehnička podrška, obrazovanje/savjetovanje u području istraživačke metodologije, usavršavanje za napredno poznavanje engleskog jezika i usluge jezičnog uređivanja tekstova na engleskom jeziku, itd.
 • Materijalno nagrađivanje zaposlenika Fakulteta, koji pridobiju značajna istraživačka sredstva iz izvora u EU, odnosno iz drugih međunarodnih izvora i/ili pokažu izvrsnost u izgradnji istraživačkih mreža, koje pridobivaju sredstva za svoj rad iz eksternih izvora.
 • Materijalno nagrađivanje zaposlenika Fakulteta, koji publiciraju svoja istraživanja u visokokvalitetnim znanstvenim časopisima, pri čemu se pruža nekoliko mogućnosti nagrađivanja. 

Strateški pravac D. Razvoj personaliziranih usluga za studente. 

Strateški ciljevi za aktivnosti u sklopu strateškog pravca D:

 • Razvoj aktivnosti za unapređenje studentskih karijera, koji uključuju razvoj i pomoć u implementaciji osobnih planova razvoja karijere; upravljanje mogućnostima za prijavu na stručne prakse i osiguranje mogućnosti za stručnu praksu (u suradnji s drugim organizacijama, koje se bave ovom problematikom); povezivanje s mrežom alumna EFZG i partnerskih poduzeća; razvoj, osvježavanje i održavanje baze podataka o diplomiranim i trenutnim studentima EFZG i njihovim karijerama; suradnja sa studentskim organizacijama; organizacija posebnih događanja (dan karijera, i slični);
 • Razvoj aktivnosti i institucionalnog kapaciteta za savjetovanje studenata i zaposlenika, u području profesionalne orijentacije i psihološkog savjetovanja, organiziranja međusobnog studentskog savjetovanja i koordiniranja volonterskih aktivnosti i inicijativa za savjetovanje.
 • Jačanje regionalnih kompetencija djelatnika i administracije EFZG-a, kao i drugih relevantnih odjela, kako bi se postigao status „fakulteta prvog izbora“ za studente iz zemalja koje nisu članice EU (susjednih država).
 • Obrazovanje iz područja etike i nediskriminacije, koje će se implementirati u okviru prethodno planiranog okvira za savjetovanje zaposlenika i studenata.
 • Povezivanje nastavnika i studenata kroz organizaciju društvenih događanja, stvaranje „duha zajednice“, suradnju s neprofitnim organizacijama, uključivanje u društvene aktivnosti i programe društvene odgovornosti poduzeća, itd. 

Strateški pravac E. Smanjivanje konkurentskog pritiska pomoću razvoja i primjene učinkovitog upravljanja dionicima. 

Strateški ciljevi za aktivnosti u sklopu strateškog pravca E:

 • Razvoj aktivnosti i institucionalnog kapaciteta za marketing i upravljanje odnosima s javnostima, kako bi se stvorile pretpostavke za implementaciju svih aktivnosti/dostizanje ciljeva unutar ovog strateškog pravca.
 • Stalno osvježavanje mrežnih stranica EFZG, uz kontinuirano praćenje njihovog dosega i upotrebljivosti, korištenjem Google Analyticsa i drugih relevantnih pokazatelja.
 • Razvoj i održavanje integriranih marketinških komunikacija, korištenjem raznovrsnih komunkacijskih kanala (uključivši Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube i druge društvene mreže, specijalizirane internetske obrazovne programe, produkciju i distribuciju brošura EFZG – u tiskanom obliku i na Internetu, sudjelovanje na sajmovima obrazovanja i organizaciju posebnih događanja, itd.).
 • Jačanje odnosa s predstavnicima/predstavnicama medija, na temelju kreiranja i održavanja baze podataka o novinarima/novinarkama i medijskim kućama te njihovim relevantnim karakteristikima, razvoja sadržaja za medije, povezivanja zaposlenika EFZG s medijima, planiranja i organiziranja posebnih događanja.
 • Razvoj sposobnosti za krizno komuniciranje, na temelju realnih kontingencijskih komunikacijskih planova

Strateški pravac F. Razvoj efikasne mreže politika i aktivnosti namjenjenih smanjenju negativnih učinaka aktivnosti EFZG-a na okoliš. 

Strateški ciljevi za aktivnosti u sklopu strateškog pravca F:

 • Smanjenje potrošnje papira na EFZG-u uvođenjem elektroničkih anketa za procjenu nastavnika te općenito reduciranjem printanih materijala (oslanjanje na elektroničke materijale kad god je to moguće).
 • Upoznavanje sa EU inicijativama i programima potpore u području energetski i resurno efikasnog poslovanja i ulaganja u energetsku učinkovitost u javnom sektoru.
 • Obnova pročelja zgrade s ciljem smanjenja gubitaka energije (u budućnosti).
 • Uvođenje odvojenog sakupljanja otpada u prostorijama EFZG-a.

Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu