Professor emeritus Nataša Renko

Povratak na katedru
Professor emeritus Nataša Renko
Ime i prezime
Nataša Renko
Kabinet
B 306
Telefon
Konzultacije
  • Trenutno nema podataka
Biografija
Prof. dr. sc. Nataša Renko rođena je u Splitu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Zagrebu. Na Kemijsko tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1969. godine, a na Fakultetu za vanjsku trgovinu također Sveučilišta u Zagrebu postigla je stupanj apsolventa marketinga, a 1985. godine i doktorirala u istom području. Od 1969. do 1975. godine zaposlena je u Zavodu za istraživanje tržišta, današnjoj GfK agenciji. Voditelj je Poslijediplomskog studija Poslovni marketing od 1993. godine. U dva je mandata bila pročelnik Katedre za marketing.
 
Kao «gostujući profesor» predaje dvije školske godine u Australiji na University of Western Australia Perthu i University of Technology u Sydneyu i University of Western Sydney predmete Foundamentals of Marketing i Marketing Strategy. Kao «gostujući profesor» predaje i u ostalim gradovima u Hrvatskoj na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima. Osim što je angažirana na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske objavila je više od 130 članaka u poznatim svjetskim i domaćim časopisima (Journal of Consumer Research, Journal of Public Policy and Marketing i dr.) i sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama.
 
Osim toga autorica je angažirana u konzultantskim poslovima za mnoga hrvatska, ali i inozemna poduzeća, u ukupno više od 50 različitih istraživačkih projekata.

BIOGRAFIJA
 
Ime i prezime: Nataša Renko
Sadašnje zvanje: prof.emerita, dr.sc. (od 2015.godine)
Katedra: Katedra za marketing
Fakultet: Ekonomski fakultet-Zagreb
Adresa: Trg J.F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: ++385 912340508
E-mail: nrenko@efzg.hr
Web: www.efzg.hr/nrenko
 
Obrazovanje:
1985.    Doktor znanosti  -  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1977.    Magistar znanosti  - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1975.    Fakultet za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu
1969.    Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl.ing.
 
Radno iskustvo
1983. - 2011. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor u trajnom zvanju i professor emerita (09.06.2015.) Nositelj kolegija: Marketing Upravljanje marketingom, Strategije marketinga, Marketing malih i srednjih poduzeća, Odlučivanje u marketingu, Upravljanje poslovnim marketingom.
1993. - 2011.  Voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija „ Poslovni marketing“.
1994.- 1998.   Voditeljica Katedre za marketing  (dva mandata).
1974. - 1983.  Fakultet za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, asistent i stariji asistent.
1969. - 1974.  Zavod za istraživanje tržišta (danas GfK) Zagreb, samostalni istraživač tržišta za područje industrijskog odnosno poslovnog  marketinga.
 
 
Analizirajući sveukupnu znanstvenu, nastavnu i društvenu djelatnost u struci, professor emeritus Nataše Renko, može se zaključiti da je:
1. kontinuirano, odgovorno i kvalitetno predavala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kao i na drugim fakultetima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske;
2. znatno doprinijela unapređenju nastave na kolegijima na kojima je predavala oslanjajući se na suvremeni razvoj znanosti u teorijskom i empirijskom smislu;
3. uspostavila korektan odnos sa suradnicima i studentima koji visoko ocjenjuju njezin rad;
4. bila uspješan mentor pri izradi seminarskih, diplomskih i magistarskih radova , te mentor doktorskih disertacija (6);
5. aktivno sudjelovala  u različitim fakultetskim povjerenstvima, između ostalog dva puta je birana za Pročelnicu katedre;
6. nositeljica je više kolegija (8) na poslijediplomskim studijima na više ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj i voditeljica specijalističkog poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (18 godina), a na Doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu predavala je 2 kolegija.  
7. osim toga boravila je u Australiji kao „gostujući profesor“ (2 godine) a kao pozvani predavač  u SAD kao jedan od glavnih istraživača međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta (3godine) i
8. sudjelovala  u izradi sveučilišnih udžbenika (u 3 kao samostalni autor, a u 11 kao koautor), koji se koriste u sveučilišnoj nastavi više kolegija na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj;
9. bila je pozvani glavni urednik cijenjenog međunarodnog časopisa British Food Journal;
10. bila je voditeljica međunarodnog znanstveno istraživačkog projekta (FP7)  financiranog od strane EU (od 2008. do 2011.) kojeg je u Hrvatskoj od svih ekonomskih fakulteta jedino dobio Ekonomski fakultet u Zagrebu, što predstavlja snažan doprinos gledajući s aspekta profesorice Nataše Renko, Ekonomskog fakulteta iz Zagreba te ekonomske znanosti u Hrvatskoj općenito;
11. društveno korisnu djelatnost u struci ostvarila je kao urednik, moderator i recenzent mnogih domaćih i inozemnih konferencija, časopisa, projekata te voditeljstvu mnogih međunarodnih znanstveno istraživačkih projekata (4) i voditeljstvu domaćih znanstveno istraživačkih projekata Ministarstva znanosti (također 4),  čime je iskazala svoju spremnost i znanje  pri rješavanju  marketinških problema u znanstvenoj i poslovnoj praksi.
12. osim toga je od 1997. godine  član interdisciplinarnog ocjenjivačkog žirija Hrvatske gospodarske komore za davanje  gospodarski značajnog «znaka kvalitete» i «znaka izvorne hrvatske kvalitete».
13. predloženica je dobila nagradu „Miju Mirković“ za svoje objavljene radove (ukupno 6 nagrada).
14. objavila 130 znanstvenih i stručnih radova, nekoliko sveučilišnih udžbenika kao autor i koautor te  vodila pedesetak znanstvenih i stručnih projekata. 
 
Iz analize dosadašnjeg znanstvenog i nastavnog rada  Nataše Renko moguće je zaključiti da se radi o uspješnoj znanstvenici koja je svojim radom i iskustvom stečenim na inozemnim i domaćim fakultetima značajno doprinijela znanstvenom polju ekonomije, te disciplini Marketing, Strategija marketinga i Marketing malih i srednjih poduzeća.
Posebice treba istaknuti znanstveni opus objavljen  u inozemstvu, te aktivnu suradnju s nastavnicima s inozemnih sveučilišta kroz zajedničke znanstveno istraživačke projekte i objavljene znanstvene radove što je doprinijelo povezivanju sa razvijenim međunarodnim institucijama i nastavnicima te ostvarivanju mogućnosti suradnje Hrvatske i hrvatskih stručnjaka u međunarodnoj znanstvenoj zajednici.