Osnovne informacije o studiju

Osnovne informacije
Naziv studija: Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju
Izvođači: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
Zvanje koje se stječe završetkom studija: Doktor/ica društvenih znanosti, polje ekonomije (dr. sc.)
Mjesto izvođenja: Sveučilište u Dubrovniku
Jezik izvođenja: Hrvatski i engleski

Kome je namijenjen studij?
Doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju namijenjen je:
 • poduzetnicima i menadžerima postojećih poslovnih subjekata koji u uvjetima digitalne transformacije vide priliku za poslovni probitak i unaprjeđenje konkurentnosti kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu,
 • znanstvenom pomlatku s drugih znanstveno – istraživačkih institucija s istraživačkim interesom u području Poslovne ekonomije u digitalnom okruženju,
 • polaznicima koji su zainteresirani za sektorske, regionalne, nacionalne i međunarodne odrednice rasta i razvoja poslovnih subjekata odnosno mogućnosti upravljanja ekonomskim tijekovima u digitalnom gospodarstvu.

Što omogućuje završetak studija?
Vještine usvojene kroz pohađanje studija omogućit će polaznicima iz poslovnog sektora razumijevanje digitalnog poslovnog okruženja, prepoznavanje tržišnih niša i pokretanje novih poslovnih poduhvata te prilagodbu i optimizaciju poslovanja u novim uvjetima. Studij pruža znanja koja omogućuju inovativne metode valorizacije kulturne i povijesne baštine, upravljanja destinacijama te izgradnju novih održivih koncepata turizma u digitalnom okruženju. Kroz aktivnosti studija polaznici će steći znanja o prilikama i prijetnjama poslovanja na međunarodnom tržištu u digitalnom gospodarstvu što će doprinijeti izgradnji međunarodne konkurentnosti i integraciji u međunarodne lance dodane vrijednosti. Kvalitetan ljudski kapital koji posjeduje konkurentna znanja bitan je činitelj i u privlačenju inozemnih investitora. Koristi koje se ostvaruju priljevom investicija ogledaju se u rastu proizvodnosti, izvozne konkurentnosti i inovativnosti cijelog gospodarstva te se indirektni učinci studija mogu ogledati i u tom segmentu. Na ovaj način studij pruža znanja primjenjiva u izgradnji nacionalne i međunarodne konkurentnosti poslovnih subjekata u svim sektorima gospodarstva kao i znanja nužna za izgradnju konkurentnosti i upravljanje destinacijama.

Specifična znanja koja se stječu pohađanjem i završavanjem predloženog studija obuhvaćaju:
 • naprednu razinu znanja ekonomskih zakonitosti i analitičkog okvira nužnog za provođenje istraživanja u području poslovne ekonomije;
 • razumijevanje internih procesa poslovanja i donošenje odluka na razini poslovnih subjekata;
 • razumijevanje i analiza utjecaja lokalnog, regionalnog, nacionalnog  i međunarodnog poslovnog okruženja na organizaciju;
 • znanja primjenjiva u oblikovanju ekonomskih politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;
 • uočavanje poslovnih prilika i donošenje optimalnih poslovnih odluka u uvjetima digitalnog gospodarstva. 

Kako se studij izvodi?
Izvođenje studija predviđeno je na hrvatskom i engleskom jeziku, a studij se sastoji od pet modula:
 • Digitalno poslovanje
 • Turizam
 • Marketing
 • Menadžment
 • Međunarodno poslovanje

Svi predloženi moduli međusobno su povezani te studentima pružaju mogućnost aktivnog sudjelovanja u oblikovanju vlastitog obrazovnog programa. Izvođenje nastave predviđeno je u terminima koji omogućuju pohađanje nastave uz radne obveze.

Trajanje poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija je tri godine. Tijekom navedenog razdoblja polaznici su dužni odslušati predavanja, položiti zahtijevane ispite, pohađati obvezne seminare i radionice te prijaviti temu i izraditi doktorsku disertaciju. Prva tri semestra studija rezervirana su za slušanje i polaganje kolegija te pohađanje obveznih seminara i radionica kao i prijavu teme dok je za izradu doktorske disertacije predviđeno razdoblje od posljednja tri semestra.

Tijekom prvog semestra polaznici moraju odslušati četiri zajednička obvezna kolegija u sklopu kojih će steći potrebna znanja iz napredne mikroekonomije i makroekonomije te ovladati ključnim analitičkim metodama u poslovnoj ekonomiji, prvenstveno ekonometrijskim tehnikama. Pored navedenog polaznici su tijekom prvog semestra dužni odslušati radionicu Metodologija razvoja istraživačke teme doktorske disertacije i radionicu Plagijarizam i etika u istraživanju.

drugom semestru polaznici se odlučuju za modul svoga istraživanja te su obvezni odslušati dva obvezna kolegija te tri izborna kolegija iz skupine izbornih kolegija odabranog modula. U sklopu drugog semestra polaznik je dužan i znanstveno se usavršavati tako što će izraditi znanstveni rad (samostalno ili u koautorstvu sa mentorom) kojeg će izložiti na znanstvenoj konferenciji.

Tijekom trećeg semestra polaznik bira dva izborna kolegija sa popisa izbornih kolegija svih modula. U sklopu ovog semestra polaznik je dužan dovršiti rad koji je izložio na konferenciji u drugom semestru te ga predati na objavu u časopis indeksiran u Scopus ili Web of Science. Pristupnik je do kraja trećeg semestra dužan odraditi radionicu na kojoj brani temu svoje doktorske disertacije.