Natječaj za suradničko radno mjesto asistenta, 20.01.2023.

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet raspisuje
 
N A T J E Č A J
  za izbor
   
Pristupnici (m/ž) za izbor na suradničko radno mjesto asistenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene u članku 39. stavku 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) i u Statutu Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:

* životopis
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na doktorski studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb (preslika dopunske isprave o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju- diploma supplement)

* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
  •  
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
  •  
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Dekanica Fakulteta
Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.