Natječaj za radno mjesto voditelja Referade za poslijediplomske studije i radno mjesto pomoćnog radnika-spremačice

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - Položaj I. vrste, internog naziva voditelj Referade za poslijediplomske studije, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 
2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto radno mjesto IV. vrste, internog naziva pomoćni radnik – spremačica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1., osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
  • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • poznavanje rada na računalu i
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2., osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • najmanje završena osnovna škola,
  • zdravstvena sposobnost za rad na ovim poslovima.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o završenom školovanju (za radno mjesto pod rednim brojem 2.)
* dokaz o završetku odgovarajućeg sveučilišnog studija (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
* dokaz o znanju engleskog jezika (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
* elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* presliku osobne iskaznice.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Svi traženi dokazi mogu se dostaviti u preslici.
 
S pristupnicima (m/ž) na natječaj obavit će se razgovor te će se prednost dati onim pristupnicima (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja. 
         
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Neuredne i zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
U Zagrebu, 06.10.2021. godine
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.