Natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik za pripremu i provedbu projekata

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
  • za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto viši stručni savjetnik za pripremu i provedbu projekata - radno mjesto  I. vrste na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (6 mjeseci)
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završen diplomski sveučilišni studij,
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  • znanje rada na računalu,
  • izvrsno znanje engleskog jezika
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj uz potpisanu prijavi dužni su priložiti:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice ili domovnice
* dokaz o znanju engleskog jezika
* presliku elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se razgovor i testiranje koji su odlučni za donošenje konačne odluke o izboru, te testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja. 
         
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.