Natječaj za radno mjesto stručni suradnik

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
N A T J E Č A J
 
  • jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručni suradnik za međunarodnu mobilnost - radno mjesto I. vrste u Uredu za međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završen diplomski sveučilišni studij, odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili
humanističkih znanosti,
  • aktivno znanje engleskog jezika,
  • poznavanje rada na računalu,
  • 1 godina radnog iskustva,
  • prezentacijske i organizacijske vještine i
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice
* dokaz o znanju engleskog jezika
* potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariju od mjesec
  dana.
 
S pristupnicima (m/ž) na natječaj obavit će se testiranje i razgovor te će se prednost dati onim pristupnicima (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima.
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja. 
         
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.

Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, na web-stranici Fakulteta i u biltenu HZZ dana 10.07.2019. godine