Natječaj za radno mjesto stručni suradnik u sklopu projekta

Na temelju članka 9. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 
  • jednog (1) izvršitelja/icu na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik – administrator projekta - u sklopu projekta "Istraživanje obrade prirodnog jezika (za hrvatski jezik) i razvoj proizvoda PhisHRban za povećanje kibernetičke sigurnosti" u okviru instrumenta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II Referentna oznaka: KK.01.2.1., u okviru trajanja projekta, s punim radnim vremenom do 30.06.2023. godine
Pristupnici (m/ž) na natječaj moraju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra ekonomije, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom,
  • aktivno znanje engleskog jezika,
  • dvije godine radnog iskustva,
  • poznavanje rada na računalu.
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis u Europass formatu
* dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o znanju engleskog jezika
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* potvrdu o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
* dokaz o ostvarivanju dodatne prednosti (ukoliko je primjenjivo)
 * domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
  
DEKAN FAKULTETA
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.