Natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika - spremačice

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za radna mjesta u Službi za tehničke i opće poslove
 
  • dva (2) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto pomoćnog radnika – spremačica, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, a najduže na vrijeme od 6 mjeseci
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • najmanje završena osnovna škola,
  • zdravstvena sposobnost za rad na ovim poslovima.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice.
 
S pristupnicima (m/ž) na natječaj obavit će se razgovor te će se prednost dati onim pristupnicima (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja. 
         
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
U Zagrebu, 24.09.2021. godine
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić