Natječaj za radno mjesto administratora informacijskog sustava

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto u Informatičkoj službi
 
  • jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručni suradnik za informatiku –administrator informacijskog sustava (sistem inženjer), radno mjesto  I. vrste na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (6 mjeseci)
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine iz područja prirodnih ili tehničkih ili računalnih i informacijskih ili društvenih znanosti i 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima upravljanja poslužiteljskim i mrežnim infrastrukturama
  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih ili tehničkih ili računalnih i informacijskih ili društvenih znanosti i  3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima upravljanja poslužiteljskim i mrežnim infrastrukturama
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje mrežnih sustava i opreme
  • izvrsno poznavanje poslužiteljskih operativnih sustava (Windows Server i Linux)
  • 3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima upravljanja poslužiteljskim i mrežnim infrastrukturama  za visoku, odnosno 5 godina radnog iskustva za višu stručnu spremu i
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa korisnicima.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj prijavi prilažu:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice ili domovnice
* dokaz o znanju engleskog jezika
* potvrdu o radnom stažu
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se razgovor i testiranje koji su odlučni za donošenje konačne odluke o izboru te testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja. 
         
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
U Zagrebu, 10.07.2020. godine
 
EKONOMSKI FAKULTET-ZAGREB
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.