Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
                                          za izbor
 
I. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
 
 1. jednog (1) izvršitelja/icu u naslovno znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvene znanosti, polje ekonomija na Katedri financije
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj, 122/17).
 
II. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
 
 1. dva (2) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomsku teoriju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 2. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 3. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za marketing, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 4. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za međunarodnu ekonomiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 5. dva (2) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za statistiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 6. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj, 122/17).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka od 1. do uključivo 7.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  presliku odluke o prethodnom izboru u znanstveno zvanje i u znanstveno – nastavno zvanje
*dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim
  referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
       III. u suradničko zvanje i na radno mjesto
 
 1. jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u       znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatiku na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 2. jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u       znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (točka 8. i 9.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
 •  
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj za radna mjesta (točka 2. do uključivo 9.) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta (točka 2. do uključivo 9.) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
 •  
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje broja točke natječaja na koju se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
 
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić,v.r.