Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja i radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomsku teoriju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za marketing, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  5. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za poslovne strane jezike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja i na radna mjesta redovitog profesora u trajnom zvanju i izvanrednog profesora (redni broj 1. do 4.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj, 122/17).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta od rednog broja 1. do 4. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta  priložiti i:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

* presliku odluke o posljednjem izboru u znanstveno  i znanstveno – nastavno zvanje
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača (redni broj 5.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Fakulteta te uvjete sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 13/12).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto višeg predavača (redni broj 5.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta  priložiti i:
*  životopis
*  presliku dokaza o završenom odgovarajućem studiju

* presliku odluke o posljednjem izboru u zvanje
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 
 
                                                           *******
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radna mjesta (redni broj 1. do 5.) te koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
 
                                                                                  EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
                                                                                  Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.