Natječaj za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta

 
Na temelju članka 9. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. jednog (1) izvrštelja/icu na radno mjesto I. vrste –stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, internog naziva stručni suradnik u nastavi na Katedri za informatiku, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radno mjesto stručnog suradnika u nastavi moraju uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17) te sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike ili magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva, magistar/magistra ekonomije odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu.
 
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis u Europass formatu
* dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o znanju engleskog jezika
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* potvrdu o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
  1. jednog (1) izvrštelja/icu u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta – istraživač - stručnjak za informacijsku sigurnost - u sklopu projekta "Istraživanje obrade prirodnog jezika (za hrvatski jezik) i razvoj proizvoda PhisHRban za povećanje kibernetičke sigurnosti" u okviru instrumenta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II Referentna oznaka: KK.01.2.1., u okviru trajanja projekta, s punim radnim vremenom do 30.06.2023. godine.
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radno mjesto asistenta – istraživača u sklopu projekta moraju uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17) te sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike ili magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva, magistar/magistra ekonomije, informatički smjer, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom. Prosjek ocjena 4,0 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora,
  • aktivno znanje engleskog jezika,
  • poznavanje rada na računalu.
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis u Europass formatu
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb
* dokaz o znanju engleskog jezika
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.

Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedena radna mjesta i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.


 
DEKAN FAKULTETA
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.