Natječaj za izbor na znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta


Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. jednog (1) nastavnika na znanstveno - nastavno  radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za organizaciju i menadžment na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) nastavnika na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija ili u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za matematiku na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. jednog (1) suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za matematiku na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  5. jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za računovodstvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na znanstveno - nastavno radno mjesto docenta (točka 1. i 2.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Statutom Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 1. i 2.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis
*  dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, stečenom akademskom nazivu i stupnju

*  odluku o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani)
* dokaze o znanstveno, nastavnoj i stručnoj djelatnosti

*  popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane

 
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta (točka 3. do 4.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22) i Statutom Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 3. do 4.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis
*  dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, stečenom akademskom nazivu i stupnju
* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
   dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim  
   referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta (točka 5.), moraju ispunjavati, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) i u Statutu Ekonomskog fakulteta - Zagreb, te sljedeće obvezne uvjete:
  • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe odgovarajući stručni naziv
  • prijepis ocjena.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 5.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis u Europass formatu
*  dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 

Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: urudzbeni@net.efzg.hr
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet - Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
Dekanica Fakulteta
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.