Natječaj za izbor na znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta, 08.03.2023

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
I. na znanstveno-nastavno radno mjesto
  1. jednog (1) nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na znanstveno - nastavno radno mjesto docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 1. i 2.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis
*  dokaz o stečenom akademskom stupnju

*  odluku o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani)
*  dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti                                                                                                            *  popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane

 
       II. na suradničko radno mjesto
  1. jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomika poduzeća na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) suradnika na radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. dva (2) suradnika na radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za organizaciju i menadžment na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na radna mjesta asistenta i višeg asistenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 3.), moraju ispunjavati, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist
  • ukupan prosjek ocjena 4,0 tijekom studija, a ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 3.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
*  životopis u Europass formatu
*  dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb (preslika dopunske isprave o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju- diploma supplement)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 4. i 5.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis
* dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i           dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim            referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
*                  *                  *
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj za radna mjesta (točka 1. do uključivo točka 5.) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta (točka 1. do uključivo 5.) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
  •  
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje broja točke natječaja radnog mjesta i na koji se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
Dekanica Fakulteta
Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.