Natječaj za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta

Na temelju članka 9. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
  • za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivom „Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj" – TOURCRO (IP-2019-04) u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17) te sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist
  • ukupan prosjek ocjena  4,0 tijekom studija, a ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
 
 
Posao obuhvaća prikupljanje, analiziranje i obradu velikih baza podataka u statističkim programima, primjenu metoda analize panel podataka u kombinaciji s hedonističkim cjenovnim modelima, te provođenje ostalih aktivnosti propisanih radnim planom projekta TOURCRO.
 
Pristupnik (m/ž) koji bude izabran, dužan je upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij za koji je ove kalendarske godine raspisan natječaj za upis nove generacije studenata doktorskog studija u akademskoj godini 2021./22. sukladno uvjetima koje propisuje Hrvatska zaklada za znanost.
 
 
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti (svi dokazi mogu se priložiti u preslici):
* životopis u Europass formatu
* dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb (preslika dopunske isprave o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju- diploma supplement)
*uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
  
 
 
DEKAN FAKULTETA
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.