Nastupno predavanje - dr.sc. Petra Međimurec

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 10.01.2022. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Katedri za demografiju, dr. sc. Petre Međimurec na temu:
 
Projekcije stanovništva“
 
koje će se održati u četvrtak, 20. siječnja 2022. godine, u 9.00 sati u okviru redovite nastave iz kolegija „Demografske metode i modeli“, pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Anđelko Akrap, predsjednik povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin, član povjerenstva
  • Dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, član povjerenstva (Institut za migracije i narodnosti)
 
Predavanje će se izvesti u obliku e - predavanja putem platforme Google Meet.
Prisustvovanje predavanju bit će moguće putem poveznice: https://meet.google.com/caw-qxvo-muw.
Potrebno je imati Google korisnički račun. Preporuča se web preglednik Google Chrome ili Microsoft Edge Chromium.
  
 
Dekan Fakulteta
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.