Nastupno predavanje - dr. sc. Marija Jurčević

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 13. travnja 2023. godine
   
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, dr. sc. Marije Jurčević na temu:
 
„Normizacija u zaštiti okoliša“
 
koje će se održati u četvrtak, 27. travnja 2023. godine u 10.15 sati u dvorani 32 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Integrirani sustavi upravljanja“, pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
-          Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, predsjednik povjerenstva
-          Prof. dr. sc. Tomislav Baković, član povjerenstva
-          Prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović, članica povjerenstva (Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju)
-          Izv. prof. dr. sc.. Dora Naletina, zamjenica člana povjerenstva.
 
 
 
DEKANICA FAKULTETA
 
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.